Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 550.

belangen betroffen, welke alleen die maatregelen naar de verordeningen konden wettigen, terwijl het Hoog Mil. Ger. Hof in 1909 onderzocht of het bevel in het gegeven geval noodig was.

13 A. De beoordeeling der vraag, of het ter gelegenheid van veemarkten door B. en W. sluiten van een weg voor rijwielen, is geschied ter wille van een der belangen, genoemd in art. 8 (oud) lid 1 Motor- en Rij wiel wet 1905 Stbl. 69 [nu vervallen vgl. artt. 2, 8 j° 6 tekst 1925 Stbl. 24], is [was] den rechter onttrokken.

H. R. 18 April 1911 W. 9186, R.spr. 217 § 52, G.st. 3127 (8°). "Vgl. de concl. O. M.: de beoordeeling of de sluiting noodig was voor een der in art. 8 genoemde belangen is den rechter onttrokken. De Hooge Raad echter onttrok hier implicite den rechter óók de beoordeeling der vraag, of de (in het arrest vermelde) verordening, waarop het Besluit van B. en W. steunde, een der belangen betrof, in art. 8 der wet van 1905 genoemd (wat niet werd uitgemaakt doordat de verordening dit art. 8 aanhaalde noch doordat B. en W. in hun besluit naar die wet verwezen). M. i. ging het arrest hiermee te ver. P. 551 reg. 13 v. o. — Na „215" in te voegen: (zie nu artt. 270 j° 151 Koninkl. Besluit 21 Aug. 1916 Stbl. 418: Veiligheidsbesluit 1916)

P. 551 reg. 12 v. o. i. f. — In te voegen: (nu tekst 1915 Stbl. 304,

gewijzigd 1920 Stbl. 861 en 1925 Stbl. 308)

P. 551 reg. 9 v. o. — Na „K. B." in te voegen: van 1896; in

plaats van „wil" lees nu: wilde P. 551 reg. 6 v. o. — Na „ongevallen" in te voegen: (vgl. nu

art. 151 Koninkl. Besluit 21 Aug. 1916 Stbl. 418)

P. 552 reg. 3 v. b. — In plaats van „is" lees nu: was P. 552 reg. 4 v. b. — Na „Besl." in te voegen: van 1896 P. 552 al. 1 i. f. — Toevoeging: (vgl. nu art. 270 Koninkl. Besluit 1916 Stbl. 418, anders geredigeerd dan art. 22 Koninkl. Besluit van 1896)

P. 552 reg. 13 v. b. — In plaats van „geldt" lees:, tekst 1895, gold

Sluiten