Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 591.

dat van 23 .Sept. 1921 Stbl. 1092 ; vgl. Kon. Besluit 3 Sept. 1921 Stbl. 1043 (herhaaldelijk gewijzigd).

P. 591 reg. 12 v. o. — Toevoeging: Zie bij Inl. p. 47 no. 29 A over C. R. 5 Okt. 1909. Vgl. nog Raad van beroep Rotterdam 6, 8 of 13 April 1910 C. Org. 7 p. 143, W. R.spr. Soc. Verzek. 1910 no. 35 (7°), vernietigd door C. R. 15 of 19 Juli 1910 C. Org. 1. 1., W. R.spr. Soc. Verzek. 1. 1. (8°). De Raad van beroep achtte zich incompetent voor een vordering tot betaling van kostgeld, ingesteld bij wijze van beroep tegen een beslissing der Rijksverzekeringsbank, waarbij de betaling van kostgeld was geweigerd. Het door den Raad van beroep hiervoor aangevoerde argument dat de ongevallenrechter niet had te oordeelen over de wijze, waarop de Rijksverzekeringsbank geneeskundige behandeling wilde verleenen (waaronder volgens den Raad van beroep naar de bestaande bepalingen kostgeld viel) had moeten leiden tot afwijzing van het beroep (nietontvankelijkverklaring der vordering tot betaling), doch niet tot niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep met eigen incompetentverklaring. De C. R. verklaarde den aanvrager niet-ontvankelijk in zijn aanvraag, omdat z. i. kostgeld niet viel onder geneeskundige behandeling. Daarom verschilt deze zaak van die, beslist 12 Jan. 1909 en vermeld Inl. p. 591. Vgl. C. R. 16 Sept. 1910 C. Org. 7 p. 159, W. R.spr. Soc. Verzek. 1910 no. 39 (4°j j° (3°): de ongevallenrechter heeft niet te bepalen op welke wijze de geneeskundige behandeling als schadeloosstelling behoort te worden verleend. Zoo ook C. R. 17 Maart 1911 1. 1. 1911 no. 12 (4°) met de bijvoeging dat die rechter wèl over het bestaan der aanspraak op geneeskundige behandeling heeft te oordeelen.

Naar aanleiding van de Invaliditeitswet in verband met de Radenwet 1913 besliste C. R. 16 Nov. 1922 M. U. C. R. 8 p. 41 (met vernietiging van Raad van beroep 's-Gravenhage 1 Aug. 1922 1. 1. p. 38) als volgt: De opdracht aan een rechterlijk college te oordeelen over beslissingen van administra-

Léon's Rspr., TT, 1, R. O., s.

1G

Sluiten