Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rij

P. 591.

tieve autoriteiten heeft enkel ten doel bescherming der burgers tegen krenking van hun recht door die beslissingen. Dus mag de rechter niet, zich plaatsend op den zetel der administratieve autoriteit, oordeelen over de doelmatigheid der door haar binnen de grenzen harer bevoegdheid genomen beslissingen en deze vernietigen op grond dat van die bevoegdheid naar billijkheid een ander gebruik had moeten zijn gemaakt. Toen had een Raad van Arbeid krachtens art. 11 (2°) Invalid.wet premiebetaling verlangd van een werkgever, bij wien de arbeider, die in dezelfde week bij meerderen had gewerkt, in die week • slechts één dag werkzaam was geweest. De Raad van beroep overwoog dat de Raad van Arbeid hiertoe wel bevoegd, maar niet verplicht was en dat hij, Raad van beroep, zich moest stellen op het standpunt, dat z. i. de Raad van Arbeid had dienen in te nemen. De kwestie was er eene, niet zoozeer van doelmatigheid als van billijkheid, en slechts inzoover ook van het beleid van den Raad van Arbeid. Echter hing van dat beleid de wettigheid der beslissing van den Raad van Arbeid niet af. Vgl. nog J. H. P. M. v. d. Grinten, Adm. Rechtspraak, rede 1924 p. 19—20.

P. 592 noot 8, reg. 4 v. o. - Na „287" in te voegen: Vgl. Tezner,

Das freie Ermessen (1923) p. 69 (II0).

P. 592 noot 3, reg. 3 v. o. — Na „16" in te voegen: Zie daaromtrent Bijl" Hand" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) p. 33 (II0), p. 35 (II0).

P. 593 reg. 3 v. b. — Toevoeging: Zie nader Struycken, Adm. of Rechter (1910), vgl. W. 9075 p. 4, R. Mag. 1911 p. 198—206. Tegen Struycken 1° v. Idsinga in Hand" Tweede Kamer 1910—1911 p. 863 kol. 2—p. 864 (waarbij vgl. echter Struycken 1. 1. p. 48—52) 2° Vos in Themis 1911 p. 3—9,15—80,369—416, 3° Loeff in Themis 1912 p. 158—163. Daarbij vgl. S(troycken) in Van onzen Tijd 1915 p. 133—135; F. G. Scheltema in H. N. J. V. 1925 I, 2 (1) p. 2—9 en in W. P. N. R. 3135 p. 41 kol. 1; R. Kranenburg, Het Ned. Staatsrecht 3e dr. II p. 62- 66.

Sluiten