Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■BI]

P. 601.

motieven op het gebied van godsdienst of politiek kunnen leiden tot misbruik van baar macbt door de administratie.

P. 603 reg. 10 v. b. — Bij „houden" een noot: Dat is niet de opinie van Boasson p. 407—408, die echter aan zijn in de daar voorafgaande bladzijden uiteengezette leer een gebrekkige uitwerking geeft door van betgeen hij daar niet aan rechtspraak wil onderwerpen, slechts enkele gevallen te noemen. Het is niet te verdedigen wèl de uitdrukking „algemeen belang" een barrière tegen administratieve rechtspraak te laten vormen en anders te beslissen voor analoge uitdrukkingen, die speciale soorten van algemeen belang op het oog hebben. Tegen B. vgl. Reuyl in R. Mag. 1912 p. 181—182.

P. 604 noot reg. 9. — Na „buren" in te voegen: (anders Boasson p. 379 noot 3)

P. 604 noot, al. 2 i. f. — Toevoeging: Vgl. hierna bij Inl. p. 665 het arrest H.R. van7Dec. 1928 over de Telegraaf-en Telefoonwet.

P. 604 noot reg. 5 v. o. — Na „(378)" in te voegen: Vgl. Boasson p. 381—383 jis p. 379—381, 384—385, 402 (4°), 406, 407; Jellinek (bij Inl. p. 519 noot geciteerd) p. 8—10, 289—296; Tezner, Das freie Ermessen (1923) p. 38—40.

P. 605 noot, reg. 2. — Na „eerste" in te voegen: (zoo ook v. Laun I. 1. p. 69; anders Boasson p. 381—382 jis p. 402 en 407)

P. 605 noot, reg. 8. — Na „voorschrijft." in te voegen: Zie v. Laun p. 225. Over het begrip „onmogelijke" en zijn in het recht noodige uitbreiding Jellinek 1. 1. p. 58 ja p. 224.

P. 605 noot, al. 2 i. f. — Toevoeging: M. i. geldt dat ook voor verordeningen en is dus op dit punt onjuist H. R. 19 Okt. 1914, bij Inl. p. 537 reg. 13 v. o. geciteerd.

P. 605 noot, al. 5 i. f. — Toevoeging: Vgl. Boasson p. 377—378.

P. 605 noot, al. 6 i. f. — Toevoeging: Vgl. v. Laun p. 113—114 ja p. 174 v. b.

P. 607 noot bij p. 606, reg. 2. — Art. 22 Ontw. Pandhuiswet, nu art. 14 wet 1910 Stbl. 321.

P, 608 al 1 i, f, — O, Mayer 3e dr. I p. 99, 160—162. —Toe-

Sluiten