Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 611.

W. B. A. 3318 over maatregelen, volgens de gedaagde gemeente vereiscbt voor de openbare veiligheid.

P. 611, reg. 6 v. b. — Bij „Rv." een noot: De redaktie van art. 147 is gewijzigd; vgl. den Min. van Just. in Bijl" Handn Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) p. 141 v. o. en de meening in het Verslag dat het eindoordeel over de vraag, of het algemeen belang schorsing gedoogt, bij de administratie moet zijn. Die opvatting past in het door de Regeering toen niet aanvaarde stelsel, meebrengend dat ook de administratieve rechter de doelmatigheidskwestie niet moet beoordeelen, opdat de administratie niet worde verlamd. — De aanhaling Inl. 1. 1. van art. 147 lid 2 is uitgegaan van de onderstelling dat ook lid 1 zou worden aanvaard. Tegen die bepaling vgl. het Verslag.

P. 611 noot 1. — Toevoeging: Over dat art. 281 vgl. nog Boasson p. 405 noot 2 en de bij Inl. p. 611 tekst geciteerde Bijlagen p. 154 en 155.

P. 612 noot. — O. Mayer 3e dr. I p. 160—162. — Toevoeging: Over de hier in den tekst aangestipte kwestie vgl. nog o. a. H. N. J. V. 1910 II p. 262—264, 301—305, 334; Hofacker (bij Inl. p. 573 geciteerd) p. 86—88, 134—140; Tezner, Das freie Ermessen (1923) p. 180—181. — In onze jongste jurisprudentie zie H. R. 29 Juni 1928 W. 11864, N. J. 1928 p. 1138, W. P. N. R. 3098, G.st. 4001, W. v. G. 7 p. 245 (vgl. de bij Inl. p. 580 reg. 3 v. o. geciteerden en Inz. in W. 11941 p. 4). Dit arrest verwierp de cassatie tegen Hof's-Gravenhage 11 Febr. 1926 W. 11481, N. J. 1926 p. 352, W. v. G. 5 p. 198 (vgl. in eersten aanleg Rb. 's-Gravenhage 10 Febr. 1925 W. 11468, W. v. G. 1. 1.). In gelijken zin als gemeld arrest H. R. van 1928 overwoog Rb. Zwolle 23 Nov. 1927 W. 11866, N. J. 1928 p. 180 dat de rechterlijke macht ook op een vordering tot schadevergoeding het overheidsbeleid niet heeft te beoordeelen. (Vgl. wat betreft de aansprakelijkheid als niet bestaande wegens het te kort schieten in de vervulling door de overheid van haar taak uitsluitend als zoodanig, Rb. Haarlem 16 April 1929

Sluiten