Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 636.

1911 (ad b) W. 9265; Hof 's-Hertogenbosch 9 Maart 1926 W. 11603, N. J. 1927 p. 179.

P. 636 reg. 7 v. o. — Toevoeging: en het in het Supplement daarbij gevoegde.

P. 638 noot 2. — In plaats van „op art. 1 R. O. sub G no. 34" lees: Themis 1920 p. 1—2

P. 638 noot 3. — Toevoeging: Zie ook Alg. Begins. XV no. 19.

P. 639 tekst, reg. 5 v. o. — Bij „komen" een noot: Vgl Biiln Hand" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) p. 88 v. o.— p. 89 v. b. en daartegen aldaar p. 91 v. o., 145 v. o.

P. 640 tekst, reg. 7 v. o. — Bij „geregeld" een noot: Vgl. Bijlagen 1. 1. p. 145—146. Verder zie Kon. Besluit 17 Febr. 1925 no. 34, Bijv. Stbl. 1925 no. 51, W. v. G. 4 no. 12 (6°). Daarbij is in beroep beslist dat een Gemeenteraad de beoordeeling van het al of niet voldoen aan een door straffen te handhaven gebods- of verbodsbepaling niet op zoodanige wijze in handen van B. en W. mag leggen dat deze of hun vertegenwoordiger zelf den norm stellen. Toen schreef de verordening een middel voor van watervoorziening, in staat om „naar het oordeel van B. en W." deugdelijk drinkwater in voldoende hoeveelheid te leveren. Zie daaromtrent Maandbl. van de inrichting voor gemeenteadministratie 1925 p. 114—116.

P. 641 tekst, reg. 2 v. o. — Bij „zijn" een noot: Vgl. omtrent vage, z.g. bestuurstechnische termen, Boasson p. 390; Vos in W. v. G. 6 p. 73—74. Zie ook Inl. p. 555.

P. 641 noot, reg. 6 v. b. — Na „58" in te voegen: Zie voorts Hof 's-Hertogenbosch 28 April 1914 W. 9728, N. J. 1915 p. 113: de vraag of bij een aanpeiling van gedistilleerd in een distilleerderij eerste klasse van buitenlandsch gedistilleerd, ter zake van accijns en invoerrecht, voor het onderzoek naar ondermaat, de aanwezige azijnaether had moeten meetellen krachtens art. 2 lid 1 wet 1862 Stbl. 62 [tekst nu Stbl. 1929 no. 446], is niet uit te maken door een herpeiling, maar alleen door den rechter, zoodat ongegrond is de bewering dat het

Sluiten