Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 684.

P. 684 reg. 1 v. b. — Na „ook" in te voegen: H. R. 13 Maart 1885 W. 5147, v. d. Hon. B. R. 50 p. 496 en

P. 684 no. 8 i. f. — Toevoeging: Hof Arnhem 2 Jan. 1929 W. 11937, N. J. 1929 p. 551, overwoog: nergens is den President der Rechtbank de bevoegdheid toegekend aan de uitvoerende macht bevelen te geven tot het al dan niet verrichten van bestuursdaden [hier het bevel aan een gemeente de voorgenomen toepassing van art. 52 Woningwet na te laten, althans op te schorten tot de beëindiging der tegen eischer aanhangige strafvervolging] en het is in strijd met art. 52 Woningwet te dien aanzien anders te beslissen, daar de strekking van dat artikel evenals van art. 180 Gem.wet is de naleving van verordeningen in het algemeen belang, zoo noodig onmiddellijk, door politiedwang te verzekeren onder de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van het met de uitvoering belaste overheidsgezag en behoudens het recht herstel te vorderen bij den burgerlijken rechter, indien onrechtmatig schade is berokkend of de eigendom aangetast. — Vgl. de overweging van Hof Zuid-Holland 28 Okt. 1872 W. 3529, G.st. 1108, dat de rechterlijke macht geen toezicht heeft uit te oefenen over het administratief gezag, welks verordeningen zij niet bvj voorbaat buiten werking kan stellen, terwijl zij ook niet mag voorschrijven hoe dat gezag in zeker geval zijn funktie moet uitoefenen.

Speciaal op de nu vervallen Distributiewet 1916 hadden de volgende beslissingen betrekking: H. R. 21 Febr. 1919 W. 10399 (met noot H.. d. J.), N. J. 1919 p. 355, de cassatie verwerpend tegen Hof Amsterdam 24 Mei 1918 W. 10278, welk arrest contra O. M. Pres. Rb. Amsterdam 18 Febr. 1918 W. 10215, N. J. 1918 p. 400 had vernietigd. De President had den gedaagden Burgemeester de inbezitneming van eischers eigendom verboden op grond zijner uitlegging der wet van 1916 en bij de handhaving der presidiale beschikking door een deurwaarder met politiehulp was er op last van den Burgemeester feitelijk verzet gevolgd, ook met politiehulp, waarvoor de deurwaarder

Sluiten