Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

P. 725.

artt. 126 en 314 Rv. als j urisdiktieregels, die een afzonderlijke wettelijke bepaling over de jurisdiktie overbodig maken. Het arrest H. R. van 12 Mei 1916 W. 9995, N. J. 1916 p. 728, W. P. N. R. 2440 is door S. B. in zijn noot in W. 10533 ten onrechte als een principieele beslissing op dit punt beschouwd: het is mogelijk dat de Hooge Raad toen zich slechts wilde aansluiten bij de meening van het O. M. dat voor saisie foraine een zelfstandige [regeling geldt. Ygl. Star Busmann, Hoofdstn B. Rv. in nos. 97 en 99 (2e dr. p. 91 en 94). — In den geest van het arrest H. R. van 1920 Hof Amsterdam 2 Dec. 1918 W. 10433, N. J. 1919 p. 403, W. P. N. R. 2584 en (voor art. 126 lid 2 Rv.) Rb. Amsterdam 15 Febr. 1924 W. 11218.— Hof's-Gravenhage 30 Nov. 1922 W. 11094 leidde de Nederlandsche jurisdiktie in een geschil tusschen vreemdelingen, terwijl de gedaagde in Nederland woonde, af uit art. 153 Grw. 1887, de wet R. 0. en art. 9 A. B. in verband met art. 127 Rv. Vgl. hieronder de toevoeging aan de noot bij Inl. p. 724, mede voor het arrest H. R. van 10 Jan. 1924, dat de cassatie tegen het arrest van het Haagsche Hof verwierp.

P. 725 tekst, reg. 6 v. o. — Toevoeging: en Ktg. Breda 17 Okt. 1915, R. B. A. 7 p. 38.

Verband tusschen nationale jurisdiktie en regels van volkenrecht kan er slechts zijn als een volkenrechtelijke regel van kracht is voor den Staat, om wiens jurisdiktie het te doen is (hier Nederland). Daar een verdrag Staten, die het niet hebben gesloten en er niet toe zijn toegetreden, niet bindt, had Rb. 's-Gravenhage 7 Febr. 1922 W. 11010 haar competentie niet mogen doen steunen op het verdrag van Yersailles, al verwijst dit naar de wetgeving der neutralen, maar op de Nederlandsche wet. Vgl. Léon-v. Praag Int. priv.recht p. 130 v. o.—131.

P. 725 noot bij p. 724. — Toevoeging: E. R. 10 Jan. 1924 W. 11161 p. 4 (met noten S. B., waarbij vgl., door hem minder juist geciteerd, Kosters Int. burg. recht p. 48—49), N. J. 1924 p. 281, overwoog dat art. 127 Rv. een recht toekent aan

Sluiten