Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 743.

aan de Staten veroorlooft te maken (waarin ra. i. de oplossing ligt o. a. voor de kwesties op dit gebied, opgekomen zoowel doordat vele Staten eigenaars van schepen deze voor handelsdoeleinden zijn gaan gebruiken als door de Russische socialisatie van handel en bedrijf) geeft aanleiding tot het stellen deivraag of als dat geval zich voordoet en ons land geen gebruik heeft gemaakt van het door mij aangenomen volkenrechtelijk verlof, onze rechter de immuniteit van jurisdiktie moet aannemen, dan wel naar eigen inzicht van het volkenrechtelijk verlof gebruik maken. Dit laatste kan hij ra. i. zonder wetsbepaling niet doen ten gevolge zijner staatsrechtelijke positie. Daarom kon ook Rb. Dordt 11 Juli 1923 (vgl. bij Inl. p. 740 reg. 7 v. o. en bij Inl. p. 747 no. 34) bet evenmin, in een zaak, die analogie had met het geval, bedoeld in Juridiction no. 86. — Vgl. de bij Inl. p. 741 vermelde litteratuur overschepen.

P. 743 no. 28. — Toevoeging: Bij Jur. no. 93 vgl. de Engelsche beslissing in Duff Development Cy. tegen de Regeering van Kelantan van 10 April 1924, Law Reports Appeal Court 1924 p. 797, The Times Law Reports 40 p. 566 en daarbij o. a. A. J. I. L. 19 p. 558—559. Verder het Berlijnsche Kammergericht 25 Febr. 1919 Z. I. R. 30 p. 269.

P. 743 noot. — Toevoeging: Over dagvaardingen van en exploiten tegen vreemde Staten naar Nederlandsch recht vgl. Pres. Rb. Rotterdam 13 Jan. 1917 W. 10038, N. J. 1917 p. 133.

P. 744 reg. 3 v. b. — Bij „bestuursdaden" een noot: Hierover nader Ch. de Visser in R. D. I. L. 1922 p. 316—319, 321 en tegen hem L. v. Praag aldaar 1923 p. 443—446.

P. 744 reg. 7 v. b. — Bij Juridiction iro. 100 vgl. de bij Inl. p. 743 no. 28 vermelde Engelsche beslissing van 1924; Hoogger. Hof Polen Okt. 1925 Z. f. O. 1 p. 272, R. D. I. Pr. 21 p. 562.

P. 744 reg. 11 v. b. — Na „9329" in te voegen: Rb.'s-Gravenhage 14 Febr. 1918 N. J. 1921 p. 854 nam ten onrechte aan dat de afstand uitdrukkelijk moet geschieden en besliste terecht dat contractueele onderwerping aan een vreemde wet, die

Sluiten