Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 747.

B. I. I. 15 no. 4849, Revue du droit internat, maritime 33 p. 167; Rb. Mansourah 15 Jan. 1924 B. I. I. 10 p. 302 no. 3196). — Vgl. nog hetgeen over de jurisprudentie der verschillende landen wordt gezegd door het Chineesche voorloopige Hof te Shangaï 30 Sept. 1927 J. D. I. 1928 p. 1104. In aansluiting daaraan is er tegen hen, die zich op de verdeeldheid in de jurisprudentie beroepen om het bestaan van een volkenrechtelijken regel te ontkennen, hierop de nadruk te leggen dat die verdeeldheid vroeger niet bestond, zoodat zij een gevolg is van reaktie tegen een bestaanden volkenrechtelijken regel en niet een bewijs dat de voor het ontstaan van den regel vereischte rechtsovertuiging heeft ontbroken ten tijde, waarop het aankomt.

In de litteratuur na 1915 is de ruime opvatting der immuniteit van vreemde Staten nog bestreden, bij ons door Harthoorn in R. Mag. 1929 Suppl. p. 170 (met niet afdoende argumentatie), in Duitschlana o. a. door Krückmann in Z. f. O. 1 p. 161—192 (die uitgaat van een opvatting der strekking van het proces in het algemeen, als stond 's rechters taak gelijk met die van een wetenschappelijk onderzoeker), door Heymann in Archiv f. d. civ. Praxis 121 p. 149—170, door Böger (bij Inl. p. 741 geciteerd) p. 42—43, 148—151, door B. Spruth, Gerichtsbarkeit über fremde Staaten (1929), p. 39—40 met scheeve voorstelling der in Nederland heerschende zienswijze, overigens lezenswaard, maar niet onwederlegbaar, vgl. b.v. tegen p. 55 — 59 het boven in aansluiting aan Hof Shangaï 30 Sept. 1927 gezegde en ter bestrijding van S. p. 72—73, 80—81, mijn Juridiction p. 263—268, 274—276. Ook houdt hij, o. a. p. 6—7, 68—70 niet uiteen de positie van een Staat bij het aanknoopen eener civiele rechtsbetrekking tegenover de wederpartij en zijn positie in het naar aanleiding daarvan begonnen proces tegenover den Staat des geadieerden rechters. En hij let er p. 68 niet op dat de souvereiniteit van een Staat in volkenrechtei ij ken zin wil zeggen dat hij onafhankelijk is van anderen. — Verder in België door Ch. de Visscher in R. D. I. L. 1922

Sluiten