Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■oy

P. 21.

E. M. M.). — Bij Themis 1920 p. 332—334 zie A. R. 24 p. 6 kol. 3, 60 p. 1, 78 p. 1—2; W. Nolen, Handleiding voor arbiters, 2« dr. (1927) p. 69—71.

P. 22 reg. ]4 v. o. — Toevoeging: In gelijken zin als de hier onder a vermelde jurisprudentie van den Hoogen Raad voor het geval eener opdracht tot beslissing aan de ledenvergadering eener coöperatieve vereeniging Rb. 's-Gravenhage 12 Mei 1925 W. 11538, N. J. 1926 p. 186. Ygl. aangaande zulk een opdracht aan B. en W. Hof 's-Hertogenbosch 2 Maart 1926 11607.

P. 28 reg. 12 v. o. — Toevoeging: Ygl. nog Molengraaff, Leidraad Ned. Hand.recht, 5e dr. p. 268—269.

P. 24 reg. 7 v. b. — Toevoeging: Vgl. v. Rhyn in Sociale Voorzorg 1928 p. 471—472, 475—476; Ktg. Goor 14 Aug. 1923 W. 11082; Ktg. Apeldoorn 14 Maart 1928 en anders in appèl Rb. Zutphen 27 Sept. 1928 (beide beslissingen bij R. O. p. 21 noot geciteerd), waarbij vgl. de N. J. 1. 1. geciteerde jurisprudentie; vgl. ook bij Inl. R. O. p. 655 no. 58 i. f.

P. 24 v. o. — Toevoeging: 8. Van de, ingevolge een afspraak bestaande, bevoegdheid een geschil te onderwerpen aan de uitspraak van een ander rechter dan den gewonen, dus ook van een pactum de compromittendo, kan men afstand doen, daar het niet is een zaak van openbare orde.

H. R. 8 Jan. 1925 W. 11425, N. J. 1925 p. 350.

P. 25. J. Uitsluiting van alle rechtspraak.

P. 25 reg. 15 v. o. — Toevoeging: Zie verder Rb. Nijmegen 10 Maart 1848 W. 913: het beding geen rechtsmiddel te zullen gebruiken ter handhaving der uit een overeenkomst voortspruitende rechten strijdt met de goede zeden en met den aard der overeenkomsten, die onbestaanbaar zijn zonder het recht ze te doen eerbiedigen. — Boven deze betwistbare motiveering verdient m. i. het beroep op de Grondwet de voorkeur.

P. 26 reg. 4 v. o. — Toevoeging: Bij R. Mag. 1920 p. 239—241 vgl. R. Neuner Internationale Zustandigkeit (1929) p. 38—45 en daarbij mijn Juridiction noot 210. — Bij R. Mag. 1920

Sluiten