Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 26.

p. 391. — Ten aanzien van den 1. 1. p. 244 noot bedoelden afstand zie de algemeen geformuleerde overweging van het bij R. O. p. 24 v. o. vermelde arrest H. R. van 6 Jan. 1925, al zag die speciaal op een pactum de compromittendo. — Aangaande den 1. 1. p. 251 (slot der noot 2 bij p. 250) bedoelden afstand van art. 14 C. c. — ons art. 127 Rv. — in den zin der Fransche jurisprudentie Fresemann Viëtob in Themis 1866 p. 437—441. Anders nog Jitta, Int. priv. recht p. 595; Meijers in W. P. N. R. 2879 p. 110—111; J. W. M. Schröder, Gevolg van rechtsgang in den vreemde, diss. Nijmegen 1927 p. 49 jis p. 39 vv.

P. 26. K. Prorogatie der Nederlandsche jurisdiktie.

P. 27 reg. 16 v. b. — Toevoeging: Vgl. Scheltema in W. P. N. R. 3137 p. 64; Neuner (bij R. O. p. 26 geciteerd) p. 21—22, 27— 28, 35—37, wiens redeneering p. 27 v. o.—28 m. i. bedenkelijk is. Geeft de wet den rechter jurisdiktie voor een te nemen beslissing of beschikking, dan heeft vrijwillige onderwerping aan die jurisdiktie rechtsgevolgen, maar daaruit volgt niet dat enkel op de vrijwillige onderwerping de jurisdiktie is te bouwen.

P.. 27. L. Inkrimping en uitbreiding der rechterlijke competentie.

P. 27 reg. 13 v. o. — Na „Aanvulling:" in te voegen: bij R. Mag. 1920 p. 209 noot vgl. nog de in de Ned. Rechtsliteratuur v°. Prorogatie van rechtsmacht nos. 1 en 2 geciteerden. — Bij R. Mag. 1920 p. 212—213 Hof Leeuwarden 4 Mei 1927 W. 11705, N. J. 1928 p. 848 en in cassatie H. R. 19 April 1928 W. 11842, N. J. 1928 p. 1483 (met noten P. S.). — Bij 1. 1. p. 214 vgl. in anderen zin Rb. Maastricht 25 Jan. 1923 W. 11118, N. J. 1924 p. 309, de op art. 157 Rv. betrekkelijke overweging, met beroep op de mogelijkheid eener regeling tusschen partijen, door art. 157 opengelaten. Dit in een geval, waarin niet eens van een voorafgaande regeling bleek, zoodat de overweging der Rechtbank den tusschenzin van art. 157 („en" .. tot „voorgesteld") verwaarloosde.

P. 27 reg. 3 v. o. — Toevoeging: Bij R. Mag. 1920 p. 216— 217 vgl. Hof Amsterdam 11 Jan. 1924 N. J. 1925 p. 42; concl.

Sluiten