Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 65.

op zulk een zitplaats vgl. B. M. Telders in Tijdschr. voor Rechtsgeschied. 9 p. 210.

P. 65 reg. 12—11 v. o. — Fleiner, 8e dr. p. 365—366.

P. 65 reg. 10—9 v. o. — O. Mayer 3e dr. II p. 99 noot 7, p. 102 noot 18 (de noot 28 op p. 194 van den 2» dr. is niet overgenomen in den 3n dr.).

P. 66 reg. 16 v. b. — Toevoeging: (Ygl. Telders bij p. 65 geciteerd).

P. 69 reg. 10 v. o. — Toevoeging: 15. Zie de onder heerschappij der Huuraanzeggingswet 1921 Stbl. 70 gewezen arresten Hof Amsterdam van 22 April 1924 W. 11198, N. J. 1925 p. 12 en van 23 Juni 1925 W. 11388. Vgl. Kranenburg in G.st. 3958 (1°). — Zie E no. 1 j° D nos. 18—19.

F. Schuldvorderingen.

P. 71 reg. 9 v. o. — Na „76" in te voegen: Vgl. R. O. p. 31 en voor de Grondwet van 1922 Red. in W. 11872 p. 1, de Mem. v. Toel. op de Ambtenarenwet Bijl" Hand" Tweede Kamer 1927—1928 no. 392 (3°) §§ 1 en 2 en daarbij v. d. Grinten in Gem.bestuur 9 p. 392—393, Voorl. Verslag Tweede Kamer en Mem. v. Antw. op dat ontwerp Bijln 1928—1929 no. 91 p. 1 en 8, het Voorl. Verslag der Eerste Kamer en Mem. v. Antw. Bijln 1929—1930 no. 20 (14° en 14° a, § 4) en naar aanleiding daarvan Polak in W. 12060 p. 7—8.

P. 71 reg. 4 v. o. — Bij „1" een noot: Daar geschillen over de preferentie eener inschuld, ook bij belastingschuld, over een schuldvordering loopen, is het voor de toepassing onzer wet R. O. zonder belang na te gaan of die geschillen burgerrechtelijk zijn, gelijk in Duitschland RG. 18 Maart 1927 E. Z. S. 116 p. 368 (370) heeft beslist.

P. 72 reg. 7 v. b. — Na „overheid" in te voegen: of een andere ambtsdaad (zooals beweerd plichtverzuim van een notaris als zoodanig). Hierbij een noot: M. i. had in de zaak, berecht door Pres. Rb. Amsterdam 19 Dec. 1910 en in appèl door Hof

Sluiten