Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 188.

tiveerde arr. H. R. van 22 April 1929 W. 12042, N. J. 1929 p. 912. P. 189 reg. 7 v. o. — Na „substituut-griffiers" in te voegen: en

in W. 11592 p. 4, 12131 p. 6, v. Dam griffiers P. 189 reg. 6 v. o. — Toevoeging: Tegen v. Dam Red. onderschrift 1. 1. en Hollander in W. 11598 p. 8. Tegen Red. W.: Prak in W. 11597 p. 4. Als v. Dam ook J. A. de Jong in W. 11602 p. 3 kol. 3. Zie v. Dam en Red. in W. 11624 p.8; Moquette in W. 12080 p. 8 kol. 2 en Red. N. J.bl. 5 p. 98. P. 189 reg. 3 v. o. — Toevoeging: c. Over advocaten als rechters-

plaatsvervangers W. 11602 p. 4, 11609 p. 8 kol 2.

P. 189 reg. 2 v. o. — Na „1" is „en" te vervangen door een, Na

„1911)" lees: en no. 9 p !9o Art. 33.

P. 190 reg. 10 v. b. — Art. 482 Sv. 1921, nu art. 510. — Vgl. Blok-Besier, bij R. O. p. 13 geciteerd, III (1926) p. 87, die opmerken dat de motiveering van het arrest van 1889 tot gelijke beslissing leidt voor den beëedigden klerk ter griffie. P. 190 reg. 9 v. o. — Toevoeging: 5. Men kan ingezetene zijn 'eener gemeente, al is men nog ingeschreven in het bevolkingsregister eener andere. Immers kan men in verschillende gemeenten hoofdverblijf of verblijfplaats hebben.

Concl. O. M. vóór H. R. 23 April 1928 W. 11843, N. J. 1928 p. 1036.

Art. 34.

Dit artikel is gewijzigd bij wet 1920 Stbl. 624. Vgl. de lege ferenda Cau in W. 11239 p. 4 en het in 1929 ingetrokken wetsontwerp Bijln Hand" Tweede Kamer 1924—1925 no. 62 voorzoover op art. 34 R. O. betrekkelijk.

Art. 35.

P. 191 reg. 3 v. b. — Toevoeging: Bij artt. 35, 48, 64 eta 86 zie W. 12019 p. 4 kol. 2 v. o., 12075 p. 8.

Art. 37.

P reg. 8 v. h. — Onder dezen regel moet boven het dan volgende opschrift een regel worden ingevoegd, luidende: Voor Art. 38.

Sluiten