Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JMJ

P. 234.

vorderingen elke van ƒ 100 waren ingesteld, nu eischer niet optrad als zelf rechthebbende op ƒ 3800, maar als rechthebbende op zijn eigen aandeel van ƒ 100 en als lasthebber van de 37 anderen. — Vgl. hierbij het niet op de waarde der vordering betrekking hebbende vonnis Rb. Breda van 21 Juni 1927 W. 11736, drie rechtsvorderingen aanwezig achtend, omdat er drie vorderingsrechten waren, m. i. ten onrechte.

P. 234 reg. 9 v. o. — Na „ingesteld." in te voegen: In de zaak, berecht door H. R. 10 Mei 1929 W. 11989, N. J. 1929 p. 1094, hadden achttien eischers bij één dagvaarding veroordeeling gevorderd tot betaling aan eischers samen van ƒ2368.50, doch met de bijvoeging: „d. w. z. aan ieder ƒ131.575". Die bijvoeging toonde de bedoeling niet ééne, maar meerdere vorderingen in te stellen. Zoo had de Roermondsche Rechtbank in die zaak dan ook beslist en in cassatie vond het O. M. het niet twijfelachtig. De Hooge Raad overwoog dat de beslissing der Rechtbank als uitlegging der dagvaarding feitelijk was.

P. 236 reg. 10 v. o. — Na „Vgl." in të voegen: Rb. Rotterdam 22 Maart 1929 W. 12018 p. 5 kol. 3 v. b. en,

P. 237 reg. 2 v. o. — Na „133" in te voegen: Cass. 29 Nov.

1926 S. et P. 1927. 1. 102 (met noten)

P. 239 reg. 8 v. b. — Toevoeging: g. Hof 's-Gravenhage 10 Okt.

1927 W. 11735 hield voor niet appellabel het vonnis eener Rechtbank op een vordering, door twee eischers samen ingesteld voor ruim ƒ 400, nu hun procureur bij de Rechtbank had verklaard door den eersten eischer niet in staat te zijn gesteld te repliceeren, terwijl de tweede eischer de vordering voor de helft (dus beneden de ƒ 400) had gehandhaafd en de Rechtbank aan eischers hun vordering had ontzegd. Het Hof overwoog dat slechts de helft der vordering aan de beslissing der Rechtbank was onderworpen. Hiertegen noot G. W. B(annier) "W. 1. 1.: een vordering is niet teruggenomen door de verklaring van den procureur niet in staat te zijn te concludeeren. Maaide procureur had verklaard daartoe niet door den eersten

Sluiten