Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 258.

bepaling de leer van het Amsterdamsche arrest van 1916 niet geldt ten aanzien van de appellabiliteit der vonnissen van Rechtbanken.

P. 256 reg. 18 v. o. — Toevoeging: Gemelde arresten van 11 Maart 1919 en van 20 Febr. 1922, met een van 10 Mei 1921, ook bij D. P. 1924. 1. 207, waar in de noten 2—4 de vroegere jurisprudentie van 1913 tot 1918 wordt aangehaald.

P. 259 reg. 4 v. b. - Na „ééne" in te voegen: Zoo ook S. B., noot in W. 11883 op H. R. 29 Juni 1928, met bestrijding o. a. van J. A. H. Coops, Grondtrekken van het Ned. Burg. Proc.recht le dr. (1927) p. 159, die de vordering van onbepaalde waarde acht. M. i. is de voorstelling als zouden de twee vorderingen er eigenlijk slechts ééne zijn, onjuist, al is de eene een accessoir van de andere. Maar de R. 0. p. 258 weergegeven motiveering van H. R. 29 Okt. 1896 is te aanvaarden. — Vgl. nog bij Inl. R. O. p. 102 reg. 3 v. o.

P. 262 reg. 17 v. o. — Na „Voorts Hof" in te voegen: Amsterdam 16 Maart 1928 N. J. 1929 p. 205; Hof

P. 263 reg. 12 v. b. — Toevoeging: Vgl. Inl. R. O. p. 40 (no. 18).

P. 263 reg. 15 v. b. — Na „vlgg." in te voegen: Bij Themis 1923 p. 405 noot 10 is nog aan te teekenen: anders dan Cakré heeft het Fransche Hof van Cassatie 30 Juli 1923 S. et P. Buil. des Somm. p. 66—67 een eenvoudige berekening geoorloofd geacht, een schatting echter niet.

P. 265 al. 1 i. f. — Toevoeging: Zie ook Rb. Alkmaar 22 April 1926 W. 11659, N. J. 1927 p. 82; Rb. Rotterdam 12Dec. 1927 W. 11819, N. J. 1928 p. 1297. In deze laatste zaak ontstond de zekerheid dat de schade de f 200 niet te boven ging eerst na eischers repliek, zoodat de vordering tijdens dagvaarding en conclusie van eisch van onbepaalde waarde was. Dit wettigt de beslissing der Rechtbank, zoowel in het stelsel dat de dagvaarding maatstaf is voor de competentie als in het stelsel dat de rechter eerst door de conclusie van eisch kennis neemt van de zaak, maar niet in het — m. i. onjuiste — stelsel (zie boven

Sluiten