Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 290.

art. 546 B. W. bedoelde beschikking op een voorloopig oordeel steunt, terwijl men toch algemeen aanneemt dat zij appellabel is.

P. 291 al. 1 i. f. — Toevoeging: Vgl. noot 2 S. B. in W. 11802 op H. R. 1 Maart 1928.

P. 293 reg. 14 v. b. — Na „ art. 5" in te voegen: oud

P. 293 reg. 15 v. b. — In plaats van „nu" lees: sedert. — Na „52)" in te voegen: vgl. nu art. 4 jis artt. 5—10 Regl. 1929 Stbl. 422. — Zie in Frankrijk Cass. 29 Juli 1867 D. P. 1867. 1. 321 (met noot 5), S. 1867 p. 734; 8 Jan. 1868 D. P. 1868. 1.5; 11 April 1870 S. 1870.1.115; 14 Febr. 1872 D. P. 1872.1.111, S. 1872. 1. 103, in den geest van het arrest H. R. van 1855 en (hoewel voor het beginsel evenzoo) in anderen zin Cass. 22 Jan. 1850 D. P. 1850. 1. 17 (met noot), S. 1850. 1. 97.

P. 293 reg. 9 v. o. — Toevoeging: Zie voorts Hof's-Gravenhage 28 Nov. 1927 W. 11802 (verbet. 11805 p. 8), N. J. 1927 p. 1587: daar art. III (in tegenstelling met artt. IV en V, waarbij vgl. nu ook art. VI, tekst 1929 Stbl. 527) titel I wet 5 Juli 1910 Stbl. 182 het appèl niet uitsluit, is het toegelaten. Art. 54 R. O. is niet toepasselijk, onafhankelijk van het bij het verzoekschrift betrokken belang. — Verder Rb. 's-Gravenhage 16 Mei 1924 W. 11350, N. J. 1924 p. 1258 aangaande de machtiging van den Kantonrechter, vermeld in art. 17 Krankzinnigenwet 1884 (gewijzigd wet 1929 Stbl. 275) als niet appellabel èn wegens haar aard (vereischte spoed) èn op grond der kennelijke bedoeling dier wet.

P. 294 al. 1 i. f. — Toevoeging: H. R. 21 Dec. 1923 W. 11151 (verbet, in W. 11153 p. 4), N. J. 1924 p. 237, besliste implicite dat niet appellabel is de beschikking eener Rechtbank op request, die op grond van art. 556 lid 2 W. v. K. tegen zekerheidstelling de uitlevering beveelt van een voorwerp, dat niet valt onder art. 551.

P. 296 reg. 9 v. o. — Toevoeging: Vgl. Inl. R. O. p. 574 noot i. f.

P. 297 reg. 6 v. b. — Na „zie" in te voegen: Cass. 14 Maart 1911 D. P. 1911. 1. 322, S. et P. 1911. 1. 185, betreffende

Sluiten