Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil

P. 344.

aansluit bij R. Mag. 1923 p. 503 vv. Met dat opstel is de beslissing van den Hoogen Raad in overeenstemming, maar de redaktie zijner motiveering is het met R. Mag. p. 514—515 slechts dan, als de uitdrukking in het arrest „mits minder dan f 200 worde gevorderd" enkel ziet op de geldsom, waarvan nu betaling wordt verlangd, zonder dat bedoeld wordt te ontkennen dat toch de waarde of het beloop der vordering, ook zonder betwisting van den rechtstitel, hooger kan zijn doordat, als de rente, enz. meer dan f 200 bedraagt, de vordering, die een beslissing met gezag van gewijsde over het bestaan van het recht op die hoogere waarde noodig maakt, ook zelf meer dan f 200 waard is of beloopt. De reden tot twijfel of het arrest zoo mag worden opgevat, ontstaat hierdoor dat zijn redaktie, zich aansluitend aan die van art. 38, niet duidelijk onderscheidt tusschen het beloop der oogenblikkelijk opgeëischte som en het beloop der vordering, die bindende beslissing over een hooger bedrag noodig maakt. Beide redakties, die van art. 38 en die van den Hoogen Raad, doen op het eerste gezicht enkel denken aan het eerstbedoelde beloop, dat waarvoor veroordeeling wordt verlangd. Maar dan zou er een innerlijke tegenstrijdigheid zijn, niet enkel in het wetsartikel (waarvan niet alleen de redaktie van no. 2 de door den H. R. bedoelde vraag doet rijzen) doch ook in het arrest, n.1. in het daar met a en b aangeduide (niet meer beloopen dan f 200 en toch minder dan f 200 gevorderd zijn). En dat is niet zonder noodzaak aan te nemen. Vgl. R. Mag. 1922 p, 497—498. — P. S. zelf 1. 1. onderscheidt in boven aangeduiden zin, waar hij zegt: wel bepaalt in het geval van art. 38 no. 2 in de eerste plaats het gevorderd bedrag [d. w. z. het bedrag, waarvoor veroordeeling wordt verlangd: het nu opgevorderd bedrag] de competentie, maar bij betwisting van den rechtstitel wordt weer de waarde der vordering het criterium. Deze voorstelling is juist. Bij den wetgever zou als motief kunnen hebben gegolden: betwisting toont dat werkelijk aanwezig is wat

Sluiten