Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 850.

bewindvoerder. Dat neemt niet weg dat ook bij huui termijnen, zooals de Hooge Raad heeft gezegd, elke betaling te veel telkens een zelfstandige schuldvordering tot terugbetaling doet ontstaan en de terugvordering van een termijn niet is die van een gedeelte eener grootere inschuld.

P. 351 reg. 11 v. b. — Toevoeging: Ktg. Woerden 12Nov. 1925 W. 11504, bij R. O. p. 247 geciteerd, hield zich in het t. a. p. aangeduide geval voor onbevoegd, nu gedaagde de eene [schuld]vordering ontkende op grond dat het werk nog niet af was en insgelijks de eerste twee posten der tweede schuldvordering. Implicite nam dit vonnis aan dat een gedeelte van éénzelfde schuldvordering werd opgevorderd, hoewel er twee dagvaardingen waren, beide voor bedragen beneden de f 200 ieder, doch samen daarboven en wel de eerste voor het restant eener aannemingsom van f 2120, de andere voor drie posten, waaromtrent van twee tusschen partijen vaststond dat zij z.g. bijwerk betroffen, wat eischer ook aannam voor den derden post, die volgens gedaagde tot de aanneming zelf behoorde. De overweging in het vonnis dat de Kantonrechter hier zou hebben te oordeelen over een contract van meer dan f 2000 doet niet ter zake, als er geen bindende beslissing over een inschuld van meer dan f 200 werd verlangd. Of dit laatste het geval was hangt hiervan af, of het bijwerk met de aannemingsom (waarvan nog slechts een restant overbleef, op welk punt vgl. R. O. p. 354) één schuldvordering uitmaakt, wat moeilijk is aan te nemen, daar het later wordt bedongen (vgl. het beroep van het vonnis op art. 1646 B.W.). Dus werd er niet bij elke dagvaarding een gedeelte eener inschuld van meer dan ƒ 200 gevorderd en was art. 38 no. 2 niet toepasselijk.

P. 351 no. 11 i. f. — Toevoeging: e. Vordert eischer f 65, het bedrag van een door gedaagde als borg geteekend accept, het vijfde eener reeks van tien gelijke accepten, volgens gedaagde afgegeven wegens het leeneu van f 425 als hoofdsom, piovisie en kosten, terwijl gedaagde beweert dat er nog slechts vier

Sluiten