Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 352.

eischer hem verschuldigd als zijn aandeel van de f 495, in totaal bedongen voor het door eischer met zeventien anderen ingevolge opdracht van gedaagde na aanneming verrichte bijwerk. De Rechtbank overwoog hierbij dat eischer niet vorderde een achttiende van het bedrag der aannemingsom samen met genoemde f 495 en dat, had hij dat gedaan, er een restant zou zijn gevorderd. Maar in het stelsel der Rechtbank zou dat restant toch een gedeelte zijn geweest eener nog bestaande inschuld van meer dan f 200, zoodat logisch de beslissing dezelfde zou zijn geweest. Het zou dan ook wel vreemd zijn, als de Kantonrechter competent ware bij een vordering van meer en incompetent bij een vordering van minder. Intusschen had m. i. het O. M. gelijk en niet de Rechtbank. Het O. M. hield elk aandeel voor een afzonderlijke schuld. Wel was het geval in zóóver anders dan het R. O. p. 352 vermelde van 1888, • dat er in 1928 sprake was van een aanbesteding niet door, maar aan meerderen, doch dat doet hier niet ter zake. Over de f 495 had de rechter hier enkel zuiver praejudicieel, niet bindend te oordeelen; de zeventien anderen waren geen partij in het proces. P. 353 reg. 11—12 v. b. — Asser-Meijers, 3e dr. (1930) p. 289—291. P. 853 reg. 1 v. o. — Na „vgl." in te voegen: Rb. Rotterdam

22 Maart 1929 W. 12018 en P. 353 v. o. — Toevoeging: 13 A. Stelt eischer van twee gedaagden wegens één koopcontract met koopprijs van ongeveer f 280 hoofdelijke gebondenheid, doch vordert hij van elk gedaagde de helft der koopsom, wat de hoofdelijkheid hem niet belet, dan eischt hij van ieder een gedeelte eener hoofdsom van meer dan f 200, zoodat bij betwisting van den rechtstitel de Kantonrechter onbevoegd is.

Ktg. Rotterdam 14 Jan. 1930 W. 12128, N. J. 1930 p. 503. P. 354 reg. 18. — Na „p. 417" in te voegen: Insgelijks H. R. 13 Maart 1924 W. 11261, N. J. 1924 p. 653, welk arrest den R. O. p. 354 vermelden zin „de bedoeling is te voorkomen" enz. nader aldus aanvulde „dat de Kantonrechter een ook voor

Sluiten