Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 364.

terwijl partijen enkel verdeeld zijn over de oorzaak der schuld. Daarom zal, als eischer die oorzaak bewijst, èn de geldleening van f 200 tegen 5 % i'ente vaststaan èn, nu gedaagde ontkent ooit rente te hebben betaald, ook het in drie jaar niet betaald zijn der rente. De beslissing over de vordering sluit in die over den grondslag eener eventueel later in te stellen vordering der interessen. Dus is er gevorderd een gedeelte eener inschuld boven de f 200 en maakt de betwisting van den rechtstitel den Kantonrechter onbevoegd.

Ktg. Geldermalsen 30 Okt. 1925 N. J. 1926 p. 178.

20 B. Beeft eischer op gedaagde meerdere wissels afgegeven ter voldoening Van betalingstermijnen in zake door eischer aan gedaagde geleverde machines, welke wissels gedaagde heeft geaccepteerd, dan is elke wissel een deel eener inschuld. Is [volgens eischer] de hoofdsom dier inschuld tijdens de vordering tot betaling van één dier wissels nog meer dan f 200 en gedaagde ontkent het bestaan dier inschuld, dan is de Kantonrechter onbevoegd.

Ktg. Amsterdam 22 Aug. 1929 W. 12130.

P. 364 reg. 7 v. o. — Na „Vgl." in te voegen: Drossaart Bentfort in W. 12116 p. 8, bestreden door Hollander in W. 12123 p. 8. Vgl. nog de Rijke in W. 12130 p. 4, die, schuldvordering en rechtsvordering niet uiteen houdend, van meening is dat zoowel het al of niet splitsen als objectieve cumulatie geen rechtsgevolg hebben (zie boven bij R. O. p. 241 reg. 5 v. b.), Ktg. Assen 31 Maart 1927 (bij R. O. p. 352 reg. 7 v. b. geciteerd) en P. 364 reg. 5 v. o. — Na „beide" in te voegen: laatstbedoelde P. 365 reg. 12 v. b. — Toevoeging: Ktg. Amsterdam 29 Jan. 1924 W. 11285 was van meening dat er geen bezwaar is tegen de te dezer plaatse bedoelde splitsing, mits zij door partijen wordt gehandhaafd, doch dat het anders is, indien gedaagde bij zijn antwoord de twee vorderingen samen behandelt en eischer bij repliek „op deze verkeerde wijze voortgaande", zegt dat hij al wat is aangevoerd wil beschouwen als in beide zaken afzon-

Sluiten