Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 378.

terugvordert en gedaagde houdt vol dat eischer ingevolge de overeenkomst tot de stortingen verplicht was, dan is eischers rechtstitel het feit der volgens hem onverschuldigd gedane storting, waarvan de betwisting ligt in gedaagdes tegenspraak. De waarde der overeenkomst is onbepaald. Toewijzing der terugvordering zou meebrengen dat eischer niet gebonden is aan de overeenkomst en gedaagde ook de dertien overblijvende termijnen niet kan vorderen. De Kantonrechter is onbevoegd.

Ktg. Breda 10 Juli 1929 W. 12074. — Afgezien van de vraag of eischers rechtstitel was zijn aanspraak op teiugbetaling dan wel het feit der storting (het vonnis nam het laatste aan, maar koppelde daaraan vast eischers bewering van het onverschuldigd zijn der storting, dus diens ontkenning eener rechtsverhouding, wat niet logisch is en waardoor alleen óók de Kantonrechter kon besluiten dat de rechtstitel betwist was), in beide gevallen ontstond met elke storting een afzonderlijke rechtstitel. Er was dan ook geen gedeelte eener grootere inschuld gevorderd. Zie H. R. 25 Febi. 192H bij R. O. p. 350. Ook hier zou het niet vervuld zijn der voorwaarde elke gedane betaling op zich zelf onverschuldigd doen zijn. Art. 38 no. 2 was niet toepasselijk. Om die reden, gevoegd bij de onbepaalde waarde der vordering (waartoe het vonnis had moeten besluiten op grond van het daarvan laatst weeigegevene) was de beslissing toch juist. Vgl. bij R. O. p. 209.

P. 379 reg. 12 v. b. —Toevoeging: Evenmin is rekening-courant de rechtstitel, als voor een post daarvan een oiderbiljet is afgegeven en eischer uit dat orderbiljet ageert. Zie Ktg. Rotterdam 3 Jan. 1928 W. 11797, N. J. 1928 p. 182. In deze zaak bleek buitendien niet van betwisting van den rechtstitel, al beweerde gedaagde dat het debet-saldo uit rekening-couiant

eerst moest vaststaan.

P. 382 reg. 6 en 8 v. b. — In plaats van „Kan deze", respektievelijk „stelt", lees: Kon deze hier, respektievelijk: „stelde".

P. 382 reg. 9 v. b. — Toevoeging: 45 A. Is het opwerpen der

Sluiten