Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ül\

P. 898.

contract is; zij is er ook zonder zulk contract m. i. tusschen het bestuur eener vereeniging en haar leden. Maar daarvoor heeft Hof Arnhem 13 Jan. 1926 W. 11469, N. J. 1926 p. 894 gezagsverhouding ontkend (een lid eener coöperatieve productie bouwvereeniging had als zoodanig arbeid voor de vereeniging te verrichten); vgl. het vonnis a quo, Rb. Almelo 26 Nov. 1924 W. 11834, N. ,T. 1925 p. 411, R. B. A. 13 p. 41. Wel is er gezagsverhouding noodig, zal er arbeidscontract zijn, maar daarom is er nog niet altijd een arbeidscontract als er gezagsverhouding is aan te nemen.

P. 398 noot. — Toevoeging: Vgl. nog Repertorium der Ned. Jurisprudentie sedert 1921, v° Invaliditeitswet. — Volgens C. R. 5 Juni 1924 en 18 Sept. 1924 M. U. C. R. 9 p. 176 en 10 p. 9 is er een arbeidscontract bij werkverschaffing ten einde werkeloozen buiten de toepassing der Armenwet te houden. Anders echter bij ondersteuning van hen, die reeds onder deze toepassing vielen: C. R. 6 Juli 1925 M. ü. C. R. 10 p. 201. P. 399 c i. f. — Toevoeging: De musicus, die les geeft aan kinderen, staat niet in dienstbetrekking [van hun verzorgers]: Ktg. Amsterdam 24 Dee. 1927 W. 11912, R. B. A. 16 p. 93 (met gevolgtrekking dat er geen opzeggingstermijn is, waaromtrent anders Rb. Amsterdam 27 April en 2 Nov. 1928 W. en R. B. A. 1.1.) — P. 399—400 d. — Al hetgeen t. a. p. betrekking heeft op Direkteuren en Commissarissen van naamloose vennootschappen vervalt ingevolge artt. 47 e en 51c W. v. K. naar art. I wet 1928 Stbl. 216. Voor art. 39 no. 3 blijft dus slechts over wat betrekking heeft op Direkteuren en Commissarissen van coöperatieve vereenigingen en op bestuurders van bonden. — Voor den liquidateur eener vennootschap vgl. C. R. 28 April 1924 M. U. C. R. 9 p. 153, P. V. 1924 p. 468.

P. 400e. — Toevoeging: In gelijken zin Rb. Winschoten 18Nov. 1925 W. 11527, N. J. 1925 p. 1288. Maar een Israëlietisch godsdienstleeraar-voorzanger, tevens ritueel slachter, die ondergeschikt is naar het betrekkelijke reglement, staat wèl in

Sluiten