Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 438.

Rb. Roermond 25 Juli 1929 W. 12023; Ktg. Amsterdam 5 Nov. 1927 N. J. 1928 p. 27 en 10 Nov. 1927 W. 11760.— Anders is het, als de beëindiging der huur vaststaat (niet betwist is); vgl, Rb. Rotterdam 28 Juni 1926, bevestigend Ktg. Rotterdam 26 Maart 1926, beide bij R. O. p. 435 geciteerd: blijkt uit het door gedaagde overgelegde contract dat de verhuurder bij wanbetaling de huur kan doen eindigen en de huurder beweert niet te hebben betaald, zoodat de wanbetaling vaststaat, dan is het stuk geen schriftelijk bewijs van bestaande huur en

de Kantonrechter bevoegd.

P. 438 al. 1 i. f. — Toevoeging: Zie nog Ktg. Nijmegen 14 Juli 1924 W, 11408 voor het geval dat eischer beëindiging der huur ingevolge het huurcontract beweert op grond dat gedaagde het gehuurde niet naar zijn bestemming heeft gebruikt, wat gedaagde betwist, in gelijken trant overwegend als het bij R. O. p. 437 vermelde vonnis Rb. Groningen. In die twee zaken was de casuspositie ongelijk. Maar ook in 1924 stond niet dadelijk vast dat de huur krachtens het contract was geëindigd; terecht verklaarde de Kantonrechter zich onbevoegd. Zie verder Rb. Amsterdam 30 Jan. 1925 W. 11342 (met noot S. B.), N. J. 1925 p. 1056, vernietigend het door S. B. afdoende gehekelde vonnis Ktg. Amsterdam 27 Dec. 1924 W. 1. 1. De Rechtbank achtte voor incompetentie van den Kantonrechter naar art. 41 voldoende overlegging van een geschrift, volgens hetwelk de huur nog liep, zonder dat een onderzoek te pas komt van de vraag of de huur is geëindigd en zonder dat het er toe doet of schriftelijk bewijs van betaling der huur is overgelegd. Die formuleering is te algemeen geredigeerd; vgl. de bij R. O. p. 438 reg. 4 v. b. vermelde Rotterdamsche procedure van 1926. — Ktg. Zaandam 22 Jan- 1925 N. J. 1926 p. ^82 overwoog dat, hoewel de Kantonrechter zich niet van elk onderzoek van het geproduceerde stuk heeft te onthouden [zie R. O. p. 439—443 no. 2 a] hij niet de kracht mag onderzoeken van een bescheid, dat als schriftelijk bewijs der huur kan worden aange-

Sluiten