Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-DIJ

P. 505.

bepaling bestreken gebied beperkt door de woorden „in hoofdsom". Had het Hof art. 53 niet zonder meer overgeschreven, dan zou zijn arrest zeer goed zijn te rijmen met dat van 1926 van den H. R., daar dit enkel met art. 54 no. 2 is gemotiveerd en er dus niet met zekerheid uit is af te leiden dat ook voor art. 38 de H. R, competentie of appellabiliteit hebbende te beoordeeleh naar bet beloop der vordering, een gelijke beslissing zou geven als hij in 1926 heeft gedaan voor de toepassing van art. 54 no. 2. — Bij het hier gezegde vgl. de toevoegingen bij R. O. p. 250 en 253 reg. 10 v. b.

c. De waarde in hoofdsom is in art. 54 no. 2 gelijk aan het bedrag van het gevorderde. Art. 54 no. 2 spreekt niet van den rechtstitel, waarop de vordering steunt. Dus is niet vatbaar voor hooger beroep het vonnis op de vordering eener coöperatieve vereeniging tegen een lid tot betaling van bijna f 300 als het aandeel van dat lid in het tekort, dat krachtens besluit der ledenvergadering onmiddellijk moest worden gestort, terwijl aan een later besluit werd voorbehouden of er en zoo ja, hoeveel, nog meer moest worden gestort van het bedrag, waarop een vroeger besluit elks aandeel had gesteld, namelijk bet dubbele van de bij het tweede besluit bepaalde som.

H. R. 22 Nov. 1928 W. 11924, N. J. 1929 p. 439, de cassatie verwerpend tegen Hof 's-Hertogenbosch 25 Okt. 1927 bij R. O. p. 207 geciteerd; vgl. aldaar ook het over de concl. O. M. bij den H. R. gezegde. — M. i. was de motiveering van het Bossche arrest juist en daarom ook de verwerping van het beroep in cassatie. Maar tegen de motiveering van den Hoogen Raad geldt het R. Mag. 1922 p. 484—487 en 504—505 naar aanleiding der arresten van 1897 en 1893 uiteengezette (op welke arresten de concl. O. M. in 1928 zich beriep, gelijk mede op dat van 1909, R. O. p. 249 en 505 vermeld). Wel is het waar dat „hoofdsom" in art. 54 no. 2 iets anders beteekent dan in art. 38 no. 2, namelijk in art. 54 no. 2 het principaal gevorderde in tegenstelling tot de bij vorderingen

Sluiten