Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 537.

P. 537 reg. 1 v. o. — Toevoeging: 6. Daar in het Wetb. v. Sv. behandeling in hooger beroep door den politierechter niet is opgenomen, is art. 21 in verband met art. 58 lid 2 en art. 57 R. O. geschonden, indien de politierechter bij de Rechtbank in hooger beroep van den Kantonrechter vonnis wijst.

H. R. 8 Dec. 1924 W. 11311, N. J. 1925 p. 161. — Dit arrest is gewezen onder Sv. 1886, maar thans geldt hetzelfde. Vgl. nog no. 3 op art. 57.

7. Blok-Besier 1. 1. I p. 62 v. b. merken op dat, al heeft art. 58 niet de woorden „binnen haar rechtsgebied" (vgl. art. 68) de bepaling toch is toe te passen, als stonden die woorden er wèl. Vgl. Simons, Sv. 7e dr. p. 55 (§ 5 i. f.).

P- 538. VIERDE AFDEELING.

Van de Gerechtshoven.

Art. 64.

Toevoeging: en bij R. O. p. 191 reg. 3.

Art. 65.

P. 538. No. 2 vervalt ten gevolge van de wijziging van het artikel bij art. 117 wet 1925 Stbl. 308. — Het bij R. O. p. 505 no. 3 vermelde arrest H. R. van 19 Nov. 1925 is gewezen op het ongewijzigde artikel.

P. 539 reg. 3 v. b. — Toevoeging: Hof Amsterdam 16 Okt. 1919 W. 10491, N. J. 1919 p. 1123 en Hof 's-Gravenhage 12 Jan. 1925 W. 11338 p. 3—4, R. B. A. 13 p. 49 hebben van zulk een jurisdiktiegeschil kennis genomen; de concl. O. M. vóór het Haagsche arrest achtte art. 65 analogisch van toepassing. Vgl. Blok-Besier 1. 1. III p. 121.

P. 539 reg. 7—12 v. b. — In plaats van „onderstelt", „zegt", „kan , „moet en „zwijgt" is nu de verleden tijd te lezen. — Artt. 497 en 498 Sv. 1921, nu artt. 525 en 526.

Sluiten