Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 540.

P. 540. Art. 68.

P. 540 reg. 18 v. b. — Toevoeging: Vgl. Blok-Besier 1.1.1 p. 50. Zie R. O. p. 529, no. 9.

P. 540 reg. 13 v. o. — Art. 402 Sv. 1921, nu art. 423.

Art. 69.

P. 541 reg. 12 v. b. —Toevoeging: H. R. 22 Nov. 1928 W. 11925, N. J. 1929 p. 147 (met noot P. S.) achtte art. 69 geschonden door een arrest, dat in hooger beroep van een eindvonnis zelf geen uitspraak over het geschil had gegeven, maar de zaak had teruggewezen naar de Rechtbank. "Vgl. de concl. O. M.. naar art. 69 heeft het Hof zijn taak eerst volbracht, als het opnieuw in hooger beroep heeft beslist over het geheele in dat beroep begrepen geschil en niet als het een deel» der zaak afschuift. En P. S. merkt op dat niet enkel de beslissing der Rechtbank, maar het geheele geschil is onderworpen aan het oordeel van den rechter in appèl, al zegt art, 69 dat niet met zooveel woorden. Hij vermeldt de R. O. p. 541 in no. 2 geciteerde jurisprudentie en de arresten Hof Amsterdam 30 Nov. 1920 W. 10679, N. J. 1921 p. 438 en Hof Arnhem 10 Juni 1919 W. 10451, N. J. 1919 p. 966, beide gewezen naar aanleiding van artt. 355 en 356 Rv.

Art. 70.

P. 542 reg. 4 v. b. — Art. 403 Sv. 1921, nu art. 424.

P. 542 reg. 13 v. b. — Toevoeging: Zie nog N. J.bl. 3 p. 693—694.

P 542 reg. 16 v. b. — Na „560." in te voegen: voorts J. W. 1924 p. 957 kol. 1.

Art. 73 is afgeschaft door art. 116 wet 1925 Stbl. 308.

p 543. VIJFDE AFDEELING.

Van den Ho ogen Raad.

P. 543 reg. 7 v. b. — Toevoeging: 3. De lege ferenda zie R. in W. 12050 p. 1. Vgl. in Duitschland o. a. H. Mannheim, Beitrage

Sluiten