Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 547.

der Studiën zur Erlauterung des bürg. Rechts); speciaal voor strafvonnissen Friedl&nder in Gerichtssaal 58 p. 339—379; St. Glaser in Revue de droit pénal et de criminologie 1928 p. 122—129. — Het in dit no. 1 aangegeven beginsel geldt ook ten opzichte van de in art. 95 bedoelde handelingen (waarover vgl. no. 2). Zie voor een rechterlijke beschikking H. R, 21 Nov. 1924 W. 11403, N. J. 1925 p. 270; vgl. bij lnl. R. O. p. 474 al. 1 i. f.

P. 549 reg. 10 v. o. — Na „vermeld." in te voegen: 7° Onder artt. 379, 380, 384 oud W. v. K. (art. 353 nieuw heeft een afwijkende regeling) het aannemen eener scheepsverklaring en het beëedigen van hen, die haar moeten bevestigen: H. R. 14 Dec. 1923 W. 11194, N. J. 1924 p. 177.

P. 549 reg. 5 v. o. — Toevoeging: Voor Sv. 1925 vgl. BlokBesier 1. 1. II p. 399—400.

P. 550 no. 4 a i. f. — Toevoeging: Anders implicite (in een geval van cassatie in het belang der wet) H. R. 29 Jan. 1930 W. 12105, N. J. 1930 p. 628 (vgl. Suppl. op art. 98). Voorts Blok-Besier 1. 1. II p. 483.

P. 550 no. 46 i, f. — Toevoeging: Vgl. Blok-Besier bij a geciteerd.

P. 551 reg. 2 v. o. — Toevoeging: Laatstelijk H. R. 16 Sept. 1929 W. 12043, N. J. 1929 p. 1503. — De in dat no. 6 nog volgende regels kunnen ingevolge Sv. 1925 vervallen.

P. 552 reg. 7 v. b. i. f. — Toevoeging: Vgl. voor Frankrijk de p. 811 v. o. geciteerde diss. van Plassard, p. 22.

P. 552 reg. 10 v. b. — Art. 408 Sv. 1921, nu art. 430. — Daarna 'in te voegen: en behoudens tegengestelde wetsbepaling, niet tegen beschikkingen (art. 445 Sv.).

P. 552 no. 8. — Dit no., waarvan het slot nu behoort op art. 429 Sv., kan hier wegens dat artikel vervallen.

P. 552 reg. 1 v. o. — Na „Juni 1924" in te voegen: W. 11294,

Sluiten