Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alj

P. 572.

P. 572 reg. 1—2 v. b. — Na „ook" in te voegen: Blok-Besier 1. 1. II p. 418 v. o.—420. — Kranenburg I, 8e dr. (1929) p. 108—110.

P. 578 no. 5 a i. f. — Toevoeging: Ygl. voorts Mastboom 1. 1. p. 444 v. o., 446—447.

P. 574 reg. 7 v. b. — Na „p. 206" in te voegen: Mastboom 1.1. p. 436—465.

P. 574 reg. 9 v. b. — In plaats van „1918" lees: 1919

P. 574 reg. 12 v. b. — Toevoeging: Vgl. v. d. Grinten in Themis 1929 p. 351—352; Mastboom 1. 1. p. 452 en daarbij Cleveringa in W. P. N. R. 3144 p. 186—187 noot 3.

P. 574 b i. f. — Toevoeging: Vgl. H. R. 11 Nov. 1927 W. ] 1753, N. J. 1928 p. 392 (met noot 2 E. M. M. p. 397): het Koninklijk Besluit van 11 Jan. 1915 no. 69 (dat gegageerde en gepensioneerde Indische militairen gedurende hun vrijwillige verbintenis voor het Nederlandsche leger in het genot laat van gagement of pensioen) is niet behoorlijk afgekondigd, dus geen wet in den zin van art. 99. Ygl. de concl. O. M., mede over twee Koninklijke Besluiten van 15 Dec. 1914 en 16 Dec. 1915; Mastboom 1. 1. p. 436, 449. — Hierbij vgl. Léon-v. Praag no. 3 op artt. 1—2 A. B.

P. 576 reg. 6 en 2 v. o. — Na „12" in te voegen: a. — Na reg. 2 toevoeging eener nieuwe alinea: b. H. R. 3 Dec. 1928 W. 11934 p. 4 kol. 1—2, N. J. 1929 p. 402, casseerde wegens schending van bepalingen in het wetboek van Sv. èn van een circulaire van den Min. v. Just. van 5 Dec. 1927 St.Crt, no. 237. Daartegen noot D. S. in W. 1. 1.

P. 579 reg. 13 v. b. — Toevoeging: Mastboom 1. 1. p. 459 jis p. 452—453.

P. 580 reg. 9 v. b. — Toevoeging: De concl. O. M. vóór H. R. 25 Maart 1927 W. 11645, N. J. 1927 p. 412, meent dat de Hooge Raad zijn in no. 21 vermelde jurisprudentie heeft laten varen bij de in no. 1 geciteerde arresten van 10 Juni 1919. Maar in deze arresten wordt de eisch gesteld dat er is een

Sluiten