Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 638.

der door hem beweerde schuldvordering is ontkend en deze door den curator is betwist, is i. c. o.

P. 638 reg. 5 v. o. — Toevoeging: Vgl. het bij p. 637 reg. 2 v. b. vermelde arrest van 16 Juni 1926 en H. R. 25 Maart 1926, bij R. O. p. 746 te citeeren.

P. 639 reg. 8 v. b. — Toevoeging: Zie voor art. 50 Onteigeningswet H. R. 26 Aug. 1927 W. 11719 p. 1-2, N. J. 1927 p. 1206 (de beslissing is i. c. o.); vgl. R. O. p. 712 no. 185.

P. 640 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Maar de niet op feitelijke gronden steunende beslissing der vraag of, en zoo ja wanneer, er een overeenkomst is aangegaan, is i. c. t. t.; zie implicite H. R. 26 Okt. 1893 W. 6416, R.spr. 165 § 16, v. d. Hon. B. R. 59 p. 302, P. v. J. 1893 no. 95. Vgl. hieromtrent H. J. Levelt, Correspondentie-overeenkomsten in het Int. priv.recht, diss. Amsterdam 1925 p. 48—49.

P. 641 reg. 3 v. b. — Na „39" in te voegen: Zie ook H. R. 27 Maart 1925 N. J. 1925 p. 619.

P. 641 reg. 11 v. b. — Toevoeging: Vgl. H. R. 20 Maart 1925, bij R. O. p. 638 reg. 12 v. b. geciteerd, betreffende de aanvaarding door een vakvereeniging eener reglementsbepaling van een andere vakvereeniging en de beslissing der vraag of hierdoor ontstond een verbintenis uit overeenkomst van de leden der eerstbedoelde vereeniging tegenover leden eener derde vereeniging, die dezelfde reglementsbepaling had aanvaard.

P. 641 reg. 14 v. o. — Toevoeging: f. De beslissing dat twee huurcontracten betreffende hetzelfde perceel en denzelfden huurtermijn, het eene over een winkel, het andere over de daarachter gelegen woning, ten aanzien der ten laste gelegde overtreding van een speciaal wettelijk voorschrift als één overeenkomst zijn te beschouwen, is i. c. o.

H. R. 2 Juni 1925 W. 11439, N. J. 1925 p. 786.

P. 642 reg. 8 v. b. — Toevoeging: Vgl. art. 23 (2°) Boterwet, tekst 1908 Stbl. 285 (verval van aansprakelijkheid van het hoofd der inrichting, dat aantoont toezicht te hebben gehouden

Sluiten