Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 668.

31 v. b. — Daarna in te voegen: Vgl. nog implicite aangaande een onzedelijke voorwaarde in een testament, H. R. 21 Juni 1929 W. 12032, N. J. 1929 p. 1325 (zie de concl. O. M.). Aangaande een beslissing op het in dit no. 113 a bedoelde punt, die i. c. o. was, H. R. 4 Nov. 1927 W. 11767 (met noot H. d. J.), N. J. 1928 p. 254. — Vgl. Maniok (bij R. 0. p. 547 geciteerd) p. 139—140.

P. 669 reg. 11 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 26 April 1929 W. 12005, N. J. 1929 p. 1236 (implicite, de concl. O. M. uitdrukkelijk); 25 Mei 1928 W. 11885, N. J. 1928 p. 1688;

P. 669 reg. 10 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 38 noot.

P. 670 reg. 2 v. b. — Toevoeging: 114 A. De beslissing of van zeker recht een onnoodig en onredelijk gebruik is gemaakt, is i. c. o.

H. R. 17 Febr. 1927 W. 11642, N. J. 1927 p. 391, W. P. N. R. 2988 en meer implicite H. R. 15 Juni 1928 W, 11856 p. 7, N. J. 1928 p. 1604, met noot E. M. M., die meent dat de Hooge Raad deze vraag niet geheel als een feitelijke moest beschouwen, zoowel omdat het wenschelijk is dat hij de subjektieve opvattingen der lagere rechters in dit opzicht controleert, als omdat het dezelfde vraag is als die, of men heeft gehandeld anders dan in het maatschappelijk belang betaamt (wat de H. R. wèl onderzoekt), gelijk ook of er in strijd met de goede zeden is gehandeld (R. O. p. 668—670, nos. 113 en 114). Intusschen al kan een onredelijk gebruik van een recht tevens een onzedelijk gebruik zijn, dat behoeft niet steeds op te gaan, indien men het begrip onzedelijk niet uitbreidt tot alles wat afkeuring verdient. Ook het maatschappelijk belang is niet noodzakelijk betrokken bij elk „abus de droit". En het argument der wenschelijkheid van controle door den H. R. op de subjektieve opvattingen der lagere rechters is, zooals Meijers het formuleert, van zoo wijde strekking dat men daarmee er toe kan komen te zeggen dat bijna al hun beslissingen in cassatie moesten worden gecontroleerd. Maar aan Meijers is toe te geven dat de algemeene aanwijzing van hetgeen al dan niet

Sluiten