Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«IJ

P. 701.

kol. 1-2, N. J. 1929 p. 525; 27 Nov. 1924 (B. K.) W. 11316 p. 1—2, N. J. 1925 p. 177 (met het oog op art. 328i>is Swb.);

P. 701 reg. 6 v. b. — Na „(implicite)" in te voegen: Zie ook codcI. O. M. vóór H. R. 14 Nov. 1924 W. 11313, N* J. 1925 p. 96 en het arrest zelf.

P. 701 reg. 16 v. b. — Toevoeging: Vgl. Marty 1.1. p. 214—216, 235—239.

P. 703 reg. 11 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 4 Maart 1927 W. 11646 p. 2, N. J. 1927 p. 765;

P. 703 reg. 12—11 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 161 v. o.—162.

P. 704 reg. 3 v. b. — Toevoeging: Naar aanleiding van art. 1639 p, 10° B. W. heeft H. R. 30 April 1925 W. 11426, N. J. 1925 p. 659 (op dit punt contra O. M., dat de beslissing als geheel afhankelijk van de telkenmalige omstandigheden i. c. o. achtte) zelf uitgemaakt dat er toen was een „hardnekkig weigeren", nu de werknemer niet had voldaan aan de sommatie binnen acht dagen zekere korrespondentie over te leggen, terwijl reeds herhaaldelijk bij hem daarop was aangedrongen en hij niet betwistte dat de sommatie redelijk was. — Met het oog op de concl. O. M. is op te merken dat, al is in het algemeen een beslissing, die afhangt van de telkens gegeven omstandigheden, i. c. o., die omstandigheden somtijds zoo kunnen zijn dat de juistheid der gegeven beslissing dadelijk in het oog springt en dat de Hooge Raad dit dan ook zelf kan constateeren.

P. 705 reg. 2 v. o. — Toevoeging: Zie ook H.-R. 8 Maart 1928 W. 11840, N. J. 1928, p. 685; 8 Dec. 1927 W. 11776 p. 2, N. J. 1928 p. 336 (met noot E. M. M., die jurisprudentie in gelijken zin vermeldt); 14 April 1927 W. 11676, N. J. 1927 p. 1180, laatstgemeld arrest overwegend: daar geen wettelijk voorschrift bepaalt onder welke omstandigheden het geleverde als goedgekeurd geldt, is de beslissing der vraag of een definitieve goedkeuring heeft plaats gehad, als afhankelijk van

Sluiten