Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 705.

de omstandigheden, i. c. o. — De motiveering van dit arrest herinnert aan die, door oude arresten gebezigd, waarover vgl. B. Mag. 1925 p. 155—157, Marty 1. 1. p. 192—197 jis p. 216—230; de Chauveron (bij B. O. p. 547 geciteerd) p. 16—26. — Vgl. voorts H. B. 10 Jan. 1929 W. 11995, N. J. 1929 p. 433.

P. 707 reg. 2 v. b. — Na „85" in te voegen: Vgl. nog H. B. 19 Maart 1925 N. J. 1925 p. 610: een beslissing, berustend op vergelijking van twee merken, is i. c. o.

P. 707 reg. 17 v. o. - Toevoeging: 176 A. De beslissing dat twee onder gelijken naam gedreven handelszaken (hotels) van zoo verschillend gehalte zijn dat mogelijke verwarring door het publiek niet van blij venden aard kan zijn (zie art. 3 lid 2 en art. 5 Handelsnaamwet 1921 Stbl. 842) is i. c. o.

H. B. 5 Nov. 1926 W. 11607, N. J. 1927 p. 127. — In gelijken zin H. B. 2 Dec. 1929 W. 12078, N. J. 1930 p. 729 voor de beslissing dat wegens de geringe afwijking tusschen twee handelsnamen en de verdere omstandigheden verwarring te duchten is.

P. 708 reg. 17 v. b. —Toevoeging: H. B. 14 April 1927 W. 11664 p. 2—3, N. J. 1927 p. 643, sprak naar aanleiding eener faillietverklaring die wat de feiten betreft, niet nader was gemotiveerd (vgl. bij B. O. p. 175), van de „rechtskundige" beslissing dat de betrokkene in den zin van artt. 1 en 6 F.w. verkeert in den toestand van te hebben opgehouden te betalen.

P. 708 reg. 14 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 158 v. o.—160.

P. 708 reg. 11 v. o. — Toevoeging: Vgl. Marty 1. 1. p. 255.

P. 709—710 no. 180 c en d. — Het daar opgenomene kan vervallen ten gevolge van de in art. 14 Sv. gekozen redaktie; vgl. Simons, Sv. 7e dr. p. 145; Blok-Besier I p. 88 v. o.—89 v. b. en boven bij B. O. p. 621 reg. 1 v. o.

P. 710 reg. 10 v. o. — Na „H. B." in te voegen: 10 Mei 1929 W. 11989, N. J. 1929 p. 1094;

P, 712 reg. 13 v, o, — Na „H, B." in te voegen: 11 Nov. 1926

Sluiten