Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 745.

afhankelijk stelt van het te bereiken resultaat. Evenals men in het dagelijksch leven zich houdt aan de ervaring met behulp onzer zintuigen verkregen, ook al staat men op het standpunt van Kantiaansche wijsbegeerte, evenzoo kan en mag men in dat dagelijksch leven en zoo ook als jurist, spreken van duidelijke woorden, al geeft men toe dat van geen enkel woord de duidelijkheid in abstracto vaststaat wegens de mogelijkheid dat het woord in een konkreet geval toch in een andere beteekenis gebezigd werd dan die overigens iedereen er aan hecht. Als laatstbedoelde beteekenis kan worden geconstateerd, is dat voor den jurist voldoende om het woord duidelijk te noemen. — Gaat men van het hier aangeduide standpunt uit, dan vervalt ook het bezwaar van P. S. in N. J. 1929 p. 1252, noot op H. R. 18 April 1929. P. S. meent daar dat het stelsel van den Hoogen Raad (voeg er bij: en van onze wet): uitlegging enkel bij onduidelijkheid der overeenkomst, dwingt tot een min of meer vicieuse redeneering, omdat uitlegging hier wil zeggen dat men ook ander materiaal dan de akte bezigt om den zin der overeenkomst vast te stellen, wat de rechter slechts doen mag, als hij de akte onduidelijk vindt, terwijl dit weer onderstelt dat hij rekening houdt met het andere materiaal. Maar, al kan dat andere materiaal een reden zijn om aan te nemen dat wat men op het eerste gezicht duidelijk heeft geacht, toch vatbaar is voor meer dan één uitlegging, het is niet waar dat enkel door het bezigen, van dat andere materiaal onduidelijkheid der akte kan worden vastgesteld en daarom is het niet juist te zeggen dat men zich hier in een vicieusen cirkel moet bewegen, als men op het standpunt staat van art. ] 378 B. W. Overigens beoogt het hier gezegde niet voor dat standpunt de lege ferenda in de bres te springen. — Bij het voorafgaande vgl. Manigk (bij R. O. p. 547 geciteerd) p. 124,199—200, 208; Marty 1.1. p. 317—319, 331—333; Chr. Talamon, Le pouvoir de controle de la Cour de Cass. sur Tinterprétation..des contrats, diss. Parijs 1926

Sluiten