Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 789.

heid voor een onderzoek als deskundige ingevolge de Warenwet 1919 is i. c. o.).

p. 789—791. — Nos. 294 en 295 kunnen gedeeltelijk vervallen, nu Sv. 1925 de aanwijzingen niet meer onder de bewijsmiddelen noemt. Echter behoudt de in no. 295 vermelde jurisprudentie inzoover belang als uit haar kan worden opgemaakt dat de Hooge Raad waarschijnlijk ook in het vervolg zal aannemen dat een ontkentenis, althans als zij niet strijdt met hetgeen reeds vaststaat, niet mag worden gebruikt om mee te werken voor de bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit. — Vgl. hierbij Simons, Sv. 7e dr. p. 158,169. Bij de jurisprudentie van no. 295 zijn te voegen H. R. 23 Febr. 1925 W. 11363 p. 2 kol. 2—3 (met noot D. S., in wiens voorbeeld niet een ontkenning, maar een erkentenis als aanwijzing was gebezigd), N. J. 1925 p. 687, 2 Nov. 1925 W. 11469, N. J. 1925 p. 1234, 30 Nov. 1925 W. 11496, 25 Okt. 1926 W. 11583 p. 2—3, N. J. 1926 p. 1241.

P. 792 reg. 1 v. b. — Na „arresten" in te voegen: (onder Sv. 1925 zie H. R. 29 Okt. 1928, bij R. O. p. 785 geciteerd).

P. 793 reg. 8 v. o. — Toevoeging: Bij dit no. 296 vgl. BlokBesier II p. 409 v. b. •

P. 793 v. o.—799. — De woordenlijst aldus aan te vullen : Aanvaarden (van het gekochte) zie Aannemen. — Bearbeiding' ... 98d. — Behoefte aan alimentatie . . . 129A. — Geschiktheid van waren voor verkoop. Zie Waren. — Getuigenverklaring voor burgerlijken rechter (uitlegging van —) . . . 253A. — Goedkeuring (van het geleverde). Zie Aannemen. — Handelsnaam . . . 176A. — Hardnekkig weigeren . . . 167 e i. f. — Bij „Hoofdverblijf", in plaats van „81" lees: 82. — Misbruik van recht . . . 114A — Bij „Nieuwe weer" in plaats van 1866 lees 186c. — Bij „Voldoende baten van boedel" in plaats van „38" lees: 38a. — Voldoende tegenspraak ... 43e. -— Voldoende zekerheid ... 38b. — Bij „Woonplaats" in plaats van „81" lees: 82.

P. 800. Art. 99 lid 1 no. 3. Overschrijding van rechtsmacht.

P. 801 reg. 2 v. b. — Na „226" in te voegen: Vgl. nog X en Red. in W. 1645 p. 4.

P. 801 reg. 4 v. b. — Simons, Sv. 7e dr. p. 298 v. o.

Sluiten