Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 836.

Art. 66.

P. 836 no. 1 i. f. — Toevoeging: Ygl. nu art. 550 Sv.; BlokBesiek III p. 250.

P. 836. No. 2 (alwaar W. 9115 moest'zijn: W. 9116) kan vervallen wegens bet Kon. Besluit van 30 Nov. 1927 Stbl. 367, dat aan art. 68 een tweede lid heeft toegevoegd.

P. 836 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Ygl. Hof Amsterdam 23Sept. 1929 W. 12055, N. J. 1930 p. 16: de griffie wordt gehouden in het Paleis van Justitie [d. w. z. in het voor haar bestemde lokaal], is daar geopend op de bij reglement vastgestelde uren en gaat na het sluiten van bedoeld lokaal niet over naar het huis van den griffier, zoodat een aan dat huis per post geschiede bezorging van een request niet de rechtsgevolgen heeft van een bezorging ter griffie.

P. 837. Art. 68 b.

Toevoeging: Vgl. Moquette in W. 12080 p. 8 i. v. m. v. Dam, Munnik, Wolthees en Smits in W. 12067 p. 4, 12071 p. 8, 12077 p. 8. Daarbij Red. in W. 12081 p. 1. Zie nog W. 12084 p. 8; 12107 p. 3-4, 12112 p. 4.

De in art. 68 & bedoelde bevelen kunnen niet ook uitgaan van den rechter: Rb. 's-Gravenhage 10 Dec. 1929 W. 12123, N. J. 1930 p. 237; vgl. bij Inl. p. 674.

Artt. 77—78.

Zie voor strafzaken Blok-Besier I p. 36.

REGLEMENT III.

Het oude Reglement III, nog gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 4 December 1925 Staatsblad 463, is vervangen door een nieuw, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 17 Augustus 1929 Staatsblad 422. — Ygl. de toelichting daarop in W. 12036 p. 1—2, N. J.bl. 4 p. 608—610, Adv.bl. 12 p. 145—152.

P. 838 regel 1 v. b. — Na „Over" in te voegen: het oude

Sluiten