Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 855.

P. 855. REGLEMENT IV.

nader gewijzigd: 7° (artt. 1—9, 12—14) bij Koninklijk Besluit 6 Mei 1925 Staatsblad 184, 8° (art. 31) bij Koninklijk Besluit 15 September 1925 Staatsblad 387, 9° (artt. 29 en 86) bij Koninklijk Besluit 13 Februari 1926 Staatsblad 28.

Bij het Kon. Besluit van 6 Mei 1925 vgl. N. J.bl. 1 p. 358—360.

P. 856. Art. 1.

P. 857 reg. 14 v. o. — Na „p. 274" in te voegen: Zoo ook, maar minder pertinent, voor het beroep van den betrokkene, Hof Arnhem 19 Jan. 1926 W. 11467, N. J. 1926 p. 1040.

P. 858 reg. 10 v. b. — Toevoeging: Ygl. Rb. Roermond 16 April 1925 W. 11487, N. J. 1925 p. 1040: de door een deurwaarder aangenomen opdracht tot het innen eener schuldvordering is geen lastgeving, maar huur van diensten.

P. 858 reg. 13 v. o. — Toevoeging: 10. Uit artt. 1 en 8 volgt dat de deurwaarder bevoegd en verplicht is te doen wat redelijkerwijze noodzakelijk is tot het bewerkstelligen der bij vonnis bevolen ontruiming eener woning, ondanks een gemeenteverordening, die straf stelt op het doen plaatsen van voorwerpen op de openbare straat.

H. R. 30 Jan. 1928 W. 11786, N. J. 1928 p. 215 (met noot v. Dyck), de cassatie verwerpend tegen Rb. 's-Gravenhage 2 Juni 1927 W. 11674, waarbij was vernietigd Ktg. 's-Gravenhage 29 Jan. 1927 W. 11616, N. J. 1927 p. 874 (met noot L. Besier, die art. 10 Regl. IV aanvoert).

Art. 2.

Doordat dit artikel is gewijzigd bij art. II Kon. Besluit 6 Mei 1925 Stbl. 184 vervalt het p. 858 nos. 1—2 op art. 2 genoteerde.

P. 859. Art. 6.

P. 859 reg. 5 v. b. — Vóór „Uit" in te voegen: 1

P. 860 reg. 3 v. b. — Na „2e" in te voegen: en 3e

Sluiten