Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«IJ

P. 878.

die procesregeling niet enkel worden gevolgd door den advocaat zelf, maar ook door diens rechtverkrijgenden.

Rb. Utrecht 16 Maart 1927 W. 11773, N. J. 1927 p. 1246.

8. De advocaat kan den rechtsgang van het Tarief niet volgen als hij een bedrag in eens vordert, dat hij stelt te voren van zijn cliënt voor zijn werkzaamheden te hebben bedongen. Dan is specificatie niet mogelijk en de rechter zou geen posten kunnen schrappen of verminderen. De wet verbiedt zulk een overeenkomst niet, al schijnt het Tarief te onderstellen dat zij niet wordt gesloten. Ook met openbare orde en goede zeden strijdt die overeenkomst niet.

Rb. Utrecht 2 Nov. 1927 W. 11892 p. 7 kol. 1—2, N. J. 1928 p. 1063, verder overwegend als is vermeld bij Inl. R. O. p. 310 noot 1 al. 2 i. f.

9. Ook bij faillissement van den cliënt moet de vordering van den advocaat worden vastgesteld op de wijze die het Tarief aangeeft en niet bij wijze van rauwelijks gevorderde verificatie, al moet de vordering daarvoor worden aangemeld. Dat bedongen is declaratie naar billijkheid maakt geen verschil, daar dit beding enkel het bedrag betreft en niet de wijze van vaststelling.

Rb. Utrecht 3 April 1929 W. 12101.

P. 874. Art. 32.

P. 874 reg. 2 v. b. — Na „1" in te voegen : a. Zie op artt. 31 vv.— b. (Art. 32 ziet ook enz. zie p. 874).

P. 875 reg. 10 v. o. — Toevoeging: 10. „Verschil" in art. 32 duidt niet uitsluitend aan een verschil omtrent de hoegrootheid van het salaris, doch elk verschil, dus ook een verschil dat rijst, als de cliënt in gebreke blijft de hem toegezonden declaratie te voldoen, hoewel hij die heeft erkend, terwijl niet wordt gesteld dat die erkenning schuldvernieuwing heeft mee-

Sluiten