Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 886.

— In gelijken geest overwoog Rb. 's-Gravenhage 9 Febr. 1928 W. 11897 (verbet, in "W. 11924 p. 8 kol. 2), N. J. 1928 p. 1025: art. 60 onderstelt dat de bewaarder in en door die functie een volledige dagtaak vervult.

P. 887. WET VAN 18 APRIL 1874, Staatsblad 66 (Tarieven gerechtskosten in strafzaken bij den gewonen rechter).

P. 887 reg. 12 v. b. — Na „gewijzigdin te voegen: art. 129 wet 29 Juni 1925 Staatsblad 308; wet 28 December 1926 Staatsblad 434. — De p. 887 voorkomende woorden „art. 1 wet 30 December 1924, Staatsblad 593" zijn te schrappen, zie bij reg. 13.

P. 887 reg. 13 v. b. — Na „1920" in te voegen: (zelfgewijzigd bij art. 1 wet 30 December 1924 Stbl. 593)

P. 887 reg. 12 v. o. — Toevoeging: Bij artt. 5, 68 en 69 vgl. N. J.bl. 1 p. 358—360.

Art. 29 lid 1.

P. 887 reg. 9 en 7—6 v. o. — De woorden „bederfelijke" en „het bederfelijke" zijn te schrappen, omdat ingevolge de wijziging der wet in 1920 (Stbl. 278) het praktische belang er van is vervallen. Lees in de plaats van „het bederfelijke": de geringe waarde (dit was bij vergissing weggelaten).

P. 887 reg. 4 v. o. — Na „10585" in te voegen: p. 4 kol. 1—2

P. 887 reg. 3 v. o. — In plaats van „die Rb. vonnis" lees: was (met het oog op den ouden tekst) voor het bederfelijke der goederen beslist door Hof en Rechtbank; zoo ook bij het vonnis dier Rechtbank (enz. zie p: 887).

P. 887 reg. 2 v. o. — Toevoeging: Aldaar ook Rb.'s-Gravenhage 20 Maart 1923 N. J. 1926 p. 36, betreffende de in art. 29 lid 1 vervatte voorschriften, n.1. 1° in afwachting van bet eindvonnis en 2° verkoop enkel, als de teruggaaf niet kan geschieden.

Sluiten