Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 2.

(p. 547—549) is het verschil in sanktie. M. i. mag men voor een onderscheiding tusschen verschillende rechtsverhoudingen het kriterium niet zoeken in dat tusschen de rechtsgevolgen, verbonden aan miskenning dier verhoudingen door een der daarbij betrokken partijen. Ygl. ook G. K. in W. 12039 p. 8.— Kelsen, Allgemeine Staatslehre (1925) Voorrede p. VIII v. b. verwerpt wel de absolute tegenstelling tusschen publiek en privaat recht, maar erkent een „rechtsinhaltliche Differenz innerhalb des in seiner Einheit unberührbaren Systems".

P. 3 al. 1 i. f. — Toevoeging: Ygl. nog Meijers in "W. P. N. R. 2884. Ondanks het Gr. p. 3 gezegde blijft Kranenburg Staatsr. 1.1. p. 59 noot, zonder het te weerleggen, ontkennen dat art. 2 R. O. tot de onderscheiding dwingt.

P. 4 noot 3. — Toevoeging: en diens Science et Technique ... III (1921) p. 86—87.

P. 4 noot 4. — Toevoeging: Ygl. RG. 9 Jan. 1923 E. Z. S. 106 p. 177; Herrmann in Zeitschr. f. öff. Recht 8 p. 326—329, die over het hoofd ziet dat de wetsuitlegging van het RG. steunt op een in elk geval verdedigbare methode.

P. 5 noot 7. — Toevoeging: Hebrmann 1.1. p. 348—350.

P. 7 noot 9. — Toevoeging: Vgl. v. d. Vlugt, Algemeene inleiding tot de Rechtsgeleerdheid (1925) p. 180 vv.

P. 8 noot 11. — O. Mayer 3e dr. II p. 49 (noot 36 van den tweeden druk is niet overgenomen in den derden); vgl. 1. 1. p_ 68—69, 130 (4°). — Opmerkingen over O. Mayer's leer van den publiekrechtelijken eigendom bij W. Jellinek, Verwaltungsrecht, le dr. (1928) p. 488 (2° i. f.).

P. 8 noot 12 reg. 8 v. o. — Yóór „Krachtens" in te voegen: Vgl. Scheltema en v. Pkaag in R. Mag. 1927 p. 235—240, 471—473; de Beneditty in W. P. N. R. 3028 p. 8. — Onder de hier, Grn tekst, bedoelde verhoudingen vallen vanzelf die tusschen overheidsorganen onderling als zoodanig; vgl. Roguin, te citeeren bij Grn p. 17, III p. 515, no. 812 i. f. ja p. 558

Sluiten