Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 64.

J. F. M. Bosch De staatsschulden in het Internat. Recht, diss. Leiden 1929 p. 3—5.

P. 65 noot 117. — Hauriou lle dr. (1927) p. 903 ja p. 904; Hatschek 5e—6e dr. (Lehrb.) p. 38 v. o. heeft èn de aanhaling van Zitelmann in Das Werk vom Haag èn de Grn te dezer plaatse gewraakte kwaliflkatie geschrapt.

P. 66. § 5. Overeenkomsten, behoorende tot de taak der bedrijven van publiekrechtelijke lichamen.

Bij dit opschrift een noot: Vgl. Scheltema en v. d. Grinten in Gem.bestuur 7 p. 361—375, 497—498.

P. 66 tekst, reg. 1 v. o. — Hierbij een noot: Vgl. Rb. Leeuwarden 11 Nov. 1926 W. 11621, N. J. 1927 p. 168, W. v. G. 6 p. 86 (daarbij G.st. 3948, 1°) met wijziging der motiveering bevestigd door Hof Leeuwarden 23 Mei 1928 W. 11874, N. J. 1929 p. 351, doch beide beslissingen gecasseerd door H. R. 8 Febr. 1929 W. 11969, N. J. 1929 p. 378 (met noot E. M. M. p. 383—384).

P. 67 noot 122, reg. 3 v. o. — Na „is" in te voegen: In gelijken zin C. R. 30 April 1923 M. U. C. R. 8 p. 115.

P. 68 tekst, reg. 1 v. b. — Bij „Staat" een noot: In anderen zin voor Frankrijk Duguit in Mélanges M. Hauriou (1929) p. 262.

P. 68 noot 123 reg. 7—11. — Na „108" in te voegen: 2e dr. I, 1 p. 211—213, II, 1 (1923) p. 7 no. 6; Duguit 2e dr. II p. 54—60, vgl. denzelfde in Mélanges Hauriou p. 270—276; O. Mayer 3e dr. II p. 268—284, speciaal p. 238 met noot 14 (p. 480 van den 2n dr. is in den 3n dr. niet overgenomen); Fleiner 8e dr. p. 53 noot 20, p. 321—328, 335—337, 426.

P. 68 noot 123 reg. 8—7 v. o. — Hatschek 5e—6e dr. (Lehrb.) p. 455—459 (4°), 468—470. — Toevoeging: Zie nog Müntzel, Die rechtliche Natur des Postgeschafts, diss. Bonn 1921 (vgl. A. ö. R. 44, N. F. 5, p. 377). Verdere Duitsche litteratuur bij W. Jellinek, Verwalt.recht le dr. p. 484 al. 2. — Over de monopolistische bedrijven van publiekrechtelijke lichamen vgl. Roguin 1. 1. III p. 612 (no. 903).

Sluiten