Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 79.

14 Maart 1929 1. 1. 14 p. 145 heeft den aard der werkzaamheden niet tot maatstaf genomen. Ygl. daarbij C. R. 5 Juli 1927 1.1. 13 p. 13 ja p. 15. - "Verschillende gevallen: C. R. 20 Juli 1920 1. 1. 5 p. 147, 19 Okt, 1920 1.1. 6 p. 68, 6 Nov. 1920 P. V. 1921 p. 223, 12 Okt. 1922 M. U. C. R. 8 p. 18, 14 Okt. 1926 1.1.12 p. 44, 9 Dec. 1926 1. 1. 12 p. 91, 12 Jan. 1928 1. 1. 13 p. 40 (waarbij vgl. C. R. 30 Jan. 1930 1.1. 15 p. 111), 15 Maart 1928 1. 1. 13 p. 156, 10 Mei 1928 1. 1. 13 p. 193, 21 Juni 19281.1.13 p. 110, 11 Okt. 1928 1. 1. 14 p. 51; Raad v. beroep Groningen 19 Okt. 1920 P. V. 1921 p. 75, R. v. ber. Arnhem 4 Febr. 1922 P. Y. 1922 p. 193, R. v. ber. 's-Gravenhage 30 Mei 1922 P. V. 1922 p. 386. Zie ook Rb. Middelburg 15 Jan. 1930 W. 12089, waarbij vgl. de andere bij R. O. p. 401 onder m vermelde beslissingen. Voorts Fortuin in N. J.bl. 5 p. 273—280.

P. 80 noot 143. — Toevoeging: Vgl. nu art. 1 Ambtenarenwet 1929 Stbl. 530 en daarbij W. 11159 p. 4 kol. 1; Gem.bestuur 9 p. 388—389.

P. 82 noot, reg. 3. — Na „verhouding" in te voegen: (Vgl. over de door den Raad vastgestelde instructie H. R. 2 Nov. 1925, te vermelden bij p. 84).

P. 84 reg. 6 v. b. — Toevoeging: H. R. 2 Nov. 1925 W. 11471 (met noot D. S.), N. J. 1925 p. 1254, overwoog dat ook bij het gasbedrijf regeling en bestuur der gemeentelijke huishouding is publiekrechtelijke taak der gemeente en dat aanstelling van den Directeur door den Raad op door dezen vastgestelde instructie de betrekking tot een openbare stempelt met aanstelling tot het verrichten van een deel der publiekrechtelijke taak van de gemeente, zoodat zulk een Directeur ambtenaar is. — Dit arrest geeft dus alleen een beslissing voor het geval dat de Directeur is aangesteld door den Raad op door dien Raad vastgestelde instructie. Over het aan dit laatste moment toe te kennen gewicht vgl. Grn p. 82. Ook het andere heeft m. i. geen overwegend belang, zie art. 145 Gem.wet: „en bedienden". — Vgl. nogimpliciteH. R. 17 Juni 1929

Sluiten