Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 120.

der verordening, niet ontvankelijk verklarend. — Bij noot 222 vgl. nog Rb. Leeuwarden 12 Juni 1924 N. J. 1925 p. 425.

P. 122 noot 227. — Toevoeging: Ygl. nog Kranenburg in Staatsrechtelijke Opstellen voor Krabbe II p. 69: Andersen (bij Grn p. 27 geciteerd) p. 327—332.

P. 123 noot 228. — Toevoeging: Zie voorts Rb. Leeuwarden 11 Jan. 1923 W. 11012, N. J. 1923 p. 860: het openbaar belang is van hoogere gelding dan het privaat belang.

P. 124 tekst, reg. 7 v. o. — Bij „overeenkomst" een noot: Vgl. in anderen geest het schrijven van belanghebbenden bij het pootrecht op de wegen in Noord-Brabant in W.' v. G. 3 no. 2 (11°) over de heffing van boom- en plantrecht, bedoeld in de cirkulaire Ged. Staten van N.-B. aan de gemeentebesturen dier proyincie van 24 Okt. 1923 (W. v. G. 2 no. 47, 9°). Vgl. Gr11 p. 121 v. o.—122.

P. 127 reg. 3 v. b. — Bij „verplichtingen" een noot: Ygl. voor een analoog geval (bij verordening aan gemeente-ambtenaren opgelegde publiekrechtelijke verplichting tot betaling hunner privaatrechtelijke schulden) concl. O. M. vóór H. R. 3 Jan. 1930 W. 12090, N. J. 1930 p. 161, W. v. G. 9 p. 53.

P. 131. VIII. Overgang van publiekrechtelijke verhoudingen op anderen dan de oorspronkelijke subjekten.

P. 131 noot 242 en 243. — Fleiner 8e dr. p. 152—153. — O. Mayer 3e dr. I p. 112 noot 14 (aangevuld).

P. 132 reg. 1 en 3 v. b. — Fleiner 8e dr. p. 154 en p. 156.

P. 142 noot 249. — Toevoeging: Ygl. W. Jellinek, Verwalt.'recht le dr. p. 185—190, 203 v. o.—204.

Sluiten