Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij daar en reeds had hij twee keer oorzaak gevonden om plotseling van zijn stoel op te staan en even plotseling weer te gaan zitten, klaarblijkelijk zonder de minste aandacht aan zijn bewegingen te schenken. Er lagen boeken op tafel; hij nam er een op en keek het, al doorpratend, bij de opengeslagen bladzijde in, dan sloeg hij het dadelijk weer dicht en legde het op tafel, nam een ander, dat hij niet eens opende, maar den heelen verderen tijd in de rechterhand hield, terwijl hij er ononderbroken mee in de lucht gebaarde.

— Genoeg! riep hij eensklaps uit. -— Ik zie dat ik u geweldig ophoud.

— Maar in 't geheel niet, alstublief, doe mij het genoegen, ik luister integendeel en wensch te raden....

-—Vorst! Ik wil mij de positie van een achtenswaardig mensch verschaffen .... ik wil mij zelf achten en .... mijne rechten ....

— Iemand, die zooiets verlangt is reeds daardoor alleen aller achting waardig.

Het was een zin uit een schrijfvoorbeeld, die de vorst herhaalde, in de vaste verzekerdheid, dat hij een goede uitwerking zou hebben. Hij raadde als instinctief dat hij met een dergelijke holklinkende, maar aangename fraze, te rechter tijd gesproken, het gemoed van een mensch als de generaal, in 't bizonder in een dergelijken toestand, plotseling zou kunnen overwinnen en kalmeeren. In elk geval moest zulk een gast niet heengaan zonder zijn hart verlicht te hebben en hij voelde het als zijn taak, om hem daartoe te brengen.

De fraze vleide, ontroerde en behaagde zeer: plotseling kwam het gevoel bij den generaal boven, oogenblikkelijk veranderde zijn toon en haalde hij uit in geestdriftig-lange verklaringen. Maar hoe de vorst zich ook inspande, hoe hij ook luisterde, hij kon er letterlijk niets van begrijpen. De generaal sprak een tien minuten, vurig, haastig, als kon hij niet al de aandringende gedachten uiten, zelfs blonken toen hij klaar was, tranen in zijn oogen, maar toch waren het niets dan zinnen zonder begin of einde, onverwachte woorden en

Sluiten