Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overwachte gedachten, haastig en pardoes losbrekend en door elkaar springend.

— Genoeg! Gij hebt mij begrepen en ik ben gerust, besloot hij eensklaps, opstaand, — het kan niet anders of een hart als het uwe begrijpt een lijdende. Vorst, gij zijt edel als het ideaal! Wat zijn anderen bij u vergeleken ? Maar ge zijt jong en ik zegen u. Als het er op aankomt, dan kwam ik om u te vragen mij een uur te willen bepalen voor een ernstig onderhoud, en dat is 't waarin mijn voornaamste hoop rust. Ik zoek een vriendschap en een hart, vorst, ik heb nimmer in 't reine kunnen komen met de verlangens van mijn gemoed.

— Maar waarom dan niet dadelijk? Ik ben bereid om te luisteren....

— Neen, vorst, neen ! viel hem de generaal heftig in de rede. — Niet dadelijk! Dadelijk is een droom! Dit is te ernstig, te ernstig, te ernstig! Het uur van dat onderhoud zal het uur van het beslissende lot zijn. Dat zal m ij n uur zijn, en ik zou niet willen, dat op zulk een heilig oogenblik ons de eerste de beste die binnenkwam, de eerste de beste brutale rakker, kon onderbreken en niet zelden is dat zoo'n brutale rakker — hij boog zich plots naar den vorst over met een vreemd, heimelijk en als verschrikt gefluister — zoo'n brutale rakker, die de hakken niet waard is .... van uw schoenen, beminde vorst! O ik zeg niet: van mijn schoenen ! Merk dat in 't bizonder op, dat ik niet van mijn schoenen gerept heb; ik acht mij te zeer, dan dat ik dat zoo maar zou zeggen, maar gij alleen zijt ook weer in staat te begrijpen, dat ik, door in zoo'n geval mijn hakken te versmaden, misschien een bizonder waardigen trots toon. Behalve u zal het niemand anders begrijpen, en h ij wel het minst van allen. H ij begrijpt niets, vorst, hij is absoluut niet tot begrijpen in staat, absoluut niet! Men moet hart hebben om te kunnen begrijpen!

De vorst was ten slotte bijna verschrikt en maakte met den generaal een afspraak voor den volgenden dag op hetzelfde uur. Deze ging opgewekt weg, buitengewoon opgelucht en vrijwel gerustgesteld, 's Avonds tegen zevenen liet de

Sluiten