Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder dan in omstandigheden, die bizonderlijk tot dat eene punt in betrekking staan.... Dat begrijp ik en daarover beklaag ik mij niet.

— Lebedef, ge doet alsof ge ergens boos over zijt?

— Geenszins, in 't minst niet, hooggeachte en doorluchte vorst, in 't minst niet! riep Lebedef geestdriftig uit, terwijl hij de hand op het hart legde. — Integendeel, ik heb namelijk ook dadelijk ingezien, dat ik noch door maatschappelijken stand, noch door ontwikkeling van geest of gemoed, noch door ophooping van schatten, noch door mijn vroeger gedrag en mijn minderwaardige kennis, dat ik door niets uw hooggeschatte en verre mijn verwachting te boven gaande vertrouwen waardig ben ; en dat indien ik u kan dienen, dit is als slaaf en huurling, niet anders.... ik ben niet boos, maar ik heb verdriet.

— Loekjan Timofejewitch, om 's hemels wil!

— Niet anders! Zoo ook nu, zoo ook in het onderhavige geval! U ontmoetende en u volgende met hart en gedachten, zei ik tot mij zelf: vriendschappelijke mededeelingen ben ik niet waard, maar ik zou toch misschien in mijn kwaliteit als eigenaar der woning te rechter tijd, tegen den verwachten termijn om zoo te zeggen, een voorschrift kunnen krijgen of minstens een verwittiging ten aanzien van bepaalde aanstaande en te verwachten veranderingen....

Terwijl hij dit zei, was het of Lebedef zich als met zijn scherpe oogjes aan den vorst, die hem verbaasd aankeek, vastzoog; hij was nog altijd in de hoop zijn nieuwsgierigheid te zullen bevredigen.

— Ik begrijp er geen woord van, riep de vorst, bijna boos uit, — en .... ge zijt een verschrikkelijke intrigant.

Plotseling lachte hij zoo hartelijk mogelijk. Oogenblikkelijk lachte Lebedef mee, en het was of zijn stralende blik verkondde, hoe zijn hoop was verlevendigd en zelf verdubbeld.

— En weet ge, wat ik u zeggen zal, Loekjan Timofejewitch? Ge moet het me alleen niet kwalijk nemen, maar ik verwonder mij over uw naïeveteit, en trouwens niet enkel over de uwe! Gij verwacht zoo naïef iets van mij, bijvoorbeeld

Sluiten