Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn lijden lag .... in het zwijgen van keizer Alexander.

— Ja, hij schreef hem immers brieven.... met vredesvoorstellen, beaamde de vorst schuchter.

— Het is ons eigenlijk onbekend, wat hij juist voor voorstellen gedaan heeft, maar hij schreef eiken dag, elk uur, en den eenen brief na den anderen! Hij was vreeselijk opgewonden. Eens op een nacht, dat hij alleen was, vloog ik in tranen naar hem toe (o, ik hield van hem!). „Vraag toch vergiffenis, vraag toch vergiffenis aan keizer Alexander!" riep ik tegen hem uit. Dit is te zeggen, ik had mij aldus moeten uitdrukken: „Maak vrede met keizer Alexander", maar aangezien ik een kind was, uitte ik naief heel mijn gedachte. „O, mijn kind!" antwoordde hij — hij ging in de kamer op en neer, — „o, mijn kind!" — het was of hij er toen geen acht op sloeg, dat ik tien jaar was en of hij het zelfs prettig vond met mij te spreken: „O mijn kind, ik wil keizer Alexander wel de voeten kussen, maar daarentegen den koning van Pruisen, en den Keizer van Oostenrijk, o hun zweer ik eeuwige haat en .... ten slotte.;.. je begrijpt niets van politiek!" Hij scheen zich eensklaps te bezinnen met wien hij sprak, en zweeg, maar nog lang schoten zijn oogen vonken. Nou, laat ik nu al die feiten opschrijven, (en ik was getuige van de geweldigste feiten), laat ik ze nu uitgeven en meteen hebt ge al die critici, al die litteratuurijdelheden, al die afgunst, partijen, en .... nee .... uw gehoorzame dienaar!

— Wat de partijen aangaat, hebt ge zeker een juiste opmerking gemaakt en ben ik het met u eens, antwoordde de vorst zacht na even zwijgen. —- Zoo heb ik ook nog kort geleden een boek gelezen van Charras over den slag bij Waterloo. Het is klaarblijkelijk een ernstig boek en specialisten verzekeren, dat het met buitengewone kennis van zaken geschreven is. Maar op elke bladzijde schemert de blijdschap door over Napoleons vernietiging en indien het mogelijk geweest ware om Napoleon zelfs ook maar het geringste spoor van talent te betwisten bij andere veldtochten, dan geloof ik, dat Charras daar verschrikkelijk blij mee zou zijn

Sluiten