Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berichtte, dat hij voorgoed met hem brak, dat hij hem wel achtte en dankbaar was, maar zelfs van hem geen „blijken van medelijden kon aanvaarden, die de waardigheid van een toch al ongelukkig mensch vernietigen." Toen de vorst hoorde, dat de oude man zich bij Nina Alexandrovna had opgesloten, was hij echter tamelijk gerust over hem. Maar we hebben al gezien, dat de generaal ook onheil had aangericht bij Lisaweta Prokofjevna. We kunnen hier niet op de kleinigheden ingaan, maar merken in 't kort op, dat het bezoek wezenlijk hierop neer kwam, dat de generaal Lisaweta Prokofjevna schrik aanjoeg en haar door bittere verwijten over Ganja verontwaardigd maakte. Hij werd weinig eervol buiten de deur gezet. Daarom bracht hij dan ook zoon ellendigen nacht en morgen door, was hij ten slotte geheel verdraaid en liep hij als waanzinnig de straat op. Kolja begreep nog altijd de zaak niet geheel en hoopte zelfs hem met strengheid tegen te houden.

— Waar trekken we nu dan heen, wat denkt ge, generaal, zei hij. — Naar den vorst wilt ge niet, met Lebedef zijt ge in onmin; geld hebt ge niet, en ik heb het nooit, daar zitten we dan nu op de keien, midden op straat.

— 't Is plezieriger te kussen dan op de keien, mompelde de generaal. — Met die .... woordspeling heb ik een razend succes gehad ... in een officierskring ... in vierenveertig ... in het jaar.... achttien .... honderd .... vierenveertig ja !.... Ik weet niet meer... O herinner me er niet aan... o herinner me er niet aan! „Waar is mijn jeugd, waar mijn frischheid ?" Wie heeft dat uitgeroepen ... wie heeft dat uitgeroepen, Kolja ?

— Dat is van Gogolj, indeDoode Zielen, papatje, antwoordde Kolja en zag zijn vader angstig van terzijde aan.

— Doode zielen! O ja, doode! Wanneer je mij zult begraven, zet dan op mijn graf: „Hier rust een doode ziel!"

„De schande volgt mij na!"

Wie heeft dat gezegd, Kolja?

— Ik weet het niet, papatje.

— Jeropjegof is er niet geweest! Jeroschka Jeropjegof!... riep hij in razernij uit en bleef op de straat staan. — En dat

Sluiten