Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is mijn zoon, mijn eigen zoon! Jeropjegof, een man die mij elf maanden als een broeder was, voor wien ik in een duel... Daar zegt vorst Wygorjetzky, onze kapitein, tot hem bij een flesch wijn: „Jij, Grischa, hoe kom jij aan je Anna-orde, zeg dat eens?" „Op de slagvelden van mijn vaderland, daar heb ik ze gekregen!" Ik roep uit: „Bravo, Grischa!" Nou en dat was dan aanleiding tot het duel, maar later is hij getrouwd ... met Marja Petrovna Soe .... Soetoegina en is op het slagveld gevallen. Een kogel sprong terug van het kruis dat ik op mijn borst draag en trof hem midden in het hoofd. „Nooit zal ik je vergeten," riep hij en viel op de plaats. Ik.... ik heb met eere gediend, Kolja; ik heb edel gediend, maar de schande, „de schande volgt mij na!" Jij en Nina Alexandrovna zult mijn graf komen bezoeken... „De arme Nina!" Ik noemde haar vroeger zoo, Kolja, lang geleden, in den eersten tijd nog en zij vond dat prettig .... Nina, Nina! Wat heb ik van je leven gemaakt! Hoe kun je mij liefhebben, geduldige ziel! Je moeder heeft de ziel van een engel, Kolja, hoor je, van een engel!

— Dat weet ik, papatje. Papatje, duifje, laten we naar huis, naar moedertje terugkeeren! Zij liep ons achterna. Nu, wat

blijft ge staan? Alsof ge 't niet begrijpt Waarom schreit

ge dan toch ?

Kolja schreide zelf en kuste zijn vader de handen.

— Je kust mij de handen, mij, mij!

— Nu ja, u, u. Wat is daar dan voor verwonderlijks aan? Nu, waarom huilt ge zoo midden op straat, en dat heet nog wel een generaal, een krijgsman, kom nu!

— God zegene je, beste jongen, daarvoor, dat je eerbiedig bent geweest tegen een geschandvlekte..., ja tegen een geschandvlekten grijsaard, je vader.... moge je ook eens zoo'n jongen.... Ie roi de Rome.... O, „vervloekt, vervloekt zij dit huis!"

— Maar wat is hier dan toch eigenlijk! werd het Kolja eensklaps te machtig. — Wat is er dan toch voor ergs gebeurd? Waarom wilt ge nu niet naar huis terug? Waardoor zijt ge buiten uw zinnen?

Sluiten