Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer men de zaak recht bekijkt, dan is de vorst toch, waarachtig, een heele prachtige jonge man, en .. . en ... nu, tenslotte is er de naam, onze eigen familienaam, dat alles zal om zoo te zeggen glans geven tot sterking van den familienaam, die in verval is gekomen, in de oogen der wereld, ik meen vanaf dat standpunt, ik meen, omdat.... zeker, de wereld; de wereld is de wereld; en de vorst is ook niet geheel zonder vermogen, al zou dat zelfs ook niet zoo geweldig zijn. Hij hééft wat en .... en .... en ...." (Verder zwijgen en definitieve afbreking.) Terwijl Lisaweta Prokofjevna haar man aanhoorde, raakte zij geheel buiten zichzelve.

Volgens haar meening was al het voorgevallene „een onvergeeflijke en zelfs misdadige onzin, een fantastische, domme en nonsensikale voorstelling!" Vóór alles al dit, dat „dat vorstje een ziekelijke idioot is, ten tweede een dwaas, die de wereld niet kent noch een plaats in de wereld heeft; aan wie zul je hem toonen, waar hem onderbrengen? Iemand van ongepermitteerde democratische gezindheid, die zelfs niet den minsten rang heeft, en .... en .... en wat zal Bjelokonskaja zeggen ? En hebben we ons dan voorgesteld of erop gerekend dat Aglaja zóó'n man zou krijgen ?" Dit laatste argument was natuurlijk het voornaamste. Het moederhart sidderde bij deze gedachte en stroomde over van bloed en tranen, ofschoon terzelfder tijd er een gefluister in dat hart was, dat haar plotseling vroeg: „Maar waarom zou de vorst niet zoo zijn als ge noodig vindt?" En het waren juist die weerleggingen in haar eigen hart, die aan Lisaweta Prokofjevna de allergrootste zorg bereidden.

Aglaja's zusters vonden de gedachte aan den vorst wel aantrekkelijk; zij scheen haar zelfs in 't geheel niet vreemd en zij hadden wel ineens ten volle zijn partij kunnen nemen. Maar beiden hadden besloten te zwijgen. Ervaring had haar voor eens en voor al geleerd, dat hoe hardnekkiger en sterker soms in eenig algemeen familietwistpunt de onwil en weerstand van Lisaweta Prokofjevna groeiden, des te eer dit voor allen als teeken kon gelden, dat zij wellicht in dit punt

45

Sluiten